Progress in Plant Protection

Prevalence of winter wheat diseases depending on selected agrotechnical factors

Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych 

Joanna Horoszkiewicz-Janka, e-mail: j.horoszkiewicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Ewa Jajor

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marek Korbas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Strict field experiments were carried out in 2009/2010–2010/2011 at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra. The study was aimed at determining the prevalence of pathogenic agents causing diseases of stem base, leaves and ear in wheat cultivated in different production systems. Winter wheat cultivar Muszelka was sown after three different forecrops: oilseed rape, maize and cereals. Soil was prepared for the experiments with the use of the conventional and reduced tillage systems. Macroscopic assessment of health of wheat stem base performed at the flag leaf sheath opening stage showed a greater occurrence of Fusarium foot and root rot than of eyespot. The highest occurrence of Fusarium foot rot was found after a cereal forecrop. No statistically significant differences in the prevalence of the diseases depending on cultivation system were stated. The wheat grain yield collected from the plants cultivated in the conventional tillage system was higher than that of the reduced tillage system. 

 

Ścisłe doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2009/2010–2010/2011, na polach Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze. Badania miały na celu ocenę występowania na pszenicy uprawianej w różnych systemach produkcji sprawców chorób powodujących choroby podstawy źdźbła oraz liści i kłosa. Pszenicę ozimą odmiany Muszelka wysiewano po trzech różnych przedplonach: rzepaku, kukurydzy i pszenicy. Glebę pod doświadczenia przygotowano systemem tradycyjnym oraz uproszczonym. Ocena makroskopowa zdrowotności podstawy źdźbła pszenicy wykonana w fazie pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 75) wykazała większe występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni aniżeli łamliwości źdźbła. Największy wskaźnik występowania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła stwierdzono po przedplonie zbożowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu chorób w zależności od sposobu uprawy. Plon ziarna pszenicy uprawianej w systemie tradycyjnym był większy aniżeli z uprawy uproszczonej. 

Słowa kluczowe
winter wheat; tillage systems; diseases; mycotoxins; pszenica ozima; systemy uprawy; choroby; mikotoksyny  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 998-1004
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-172
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy