Progress in Plant Protection

Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases

Wpływ zmianowania i fungicydów na ograniczanie występowania chorób rzepaku ozimego 

Ewa Jajor, e-mail: e.jajor@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Joanna Horoszkiewicz-Janka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jakub Danielewicz

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marek Korbas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of this study was to determine the effect of crop rotation on the occurrence limitation of major fungal diseases of oilseed rape depending on the used fungicides. The experiment was carried out in the Field Experimental Station in Winna Góra on the two cultivars of oilseed rape. The experiment was established on a field with oilseed rape cultivation three years before the experiment, and on the field with oilseed rape cultivated in monoculture. The occurrence of diseases depends on the crop rotation, timing of application of fungicides and season. Higher level of diseases was reported on plants cultivated in monoculture. Oilseed rape seeds originated from monoculture were significantly more infected by fungi. The examined oilseed rape cultivars were similarly susceptible to infection by pathogens. Both, appropriate crop rotation, and chemical crop protection result in reducing of the occurrence of diseases and allow to obtain a higher yield. However, this relationship may be modified by the weather conditions. 

 

Celem badań było określenie wpływu przedplonu na ograniczenie występowania ważnych chorób rzepaku ozimego w zależności od wybranych programów ochrony przy użyciu fungicydów. Doświadczenia wykonano w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (PSD IOR – PIB) w Winnej Górze na dwóch odmianach rzepaku. Doświadczenie prowadzono na stanowisku po 3-letniej przerwie w uprawie rzepaku oraz w monokulturze (rzepak po rzepaku). Występowanie chorób zależało od zmianowania, terminu ochrony przy użyciu fungicydów oraz sezonu. Większe porażenie roślin przez patogeny notowano na stanowisku, gdzie przedplonem był rzepak. Nasiona rzepaku pochodzące z uprawy w monokulturze były w większym stopniu zasiedlane przez grzyby. Badane odmiany rzepaku charakteryzowały się zbliżoną podatnością na porażenie przez patogeny. Uprawa rzepaku w odpowiednim zmianowaniu oraz ochrona przy użyciu fungicydów pozwala na uzyskanie wyższego plonu, może to być jednak modyfikowane przez przebieg warunków pogodowych. 

Słowa kluczowe
oilseed rape; fungal diseases; crop rotation; cultivars; fungicides; rzepak; choroby; zmianowanie; odmiany; fungicydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1005-1010
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-173
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy