Progress in Plant Protection

Prevalence of fungi of the genus Alternaria on rape siliques and seeds depending on weather conditions

Występowanie grzybów rodzaju Alternaria na łuszczynach i nasionach rzepaku w zależności od warunków pogodowych 

Ewa Jajor, e-mail: e.jajor@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Maria Kozłowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska

Marek Wójtowicz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych , Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the prevalence of fungi of the genus Alternaria on siliques and seeds of oilseed rape cultivars depending on weather conditions. The experiments were carried out at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra on winter and spring oilseed rape cultivars. Infection of siliques and seeds with fungi was assessed. Mean relative humidity and temperature of air and amount of precipitation in the maturation period and during harvesting were analyzed. The prevalence of Alternaria blight on siliques and infection of oilseed rape seeds by fungi depended on a cultivar and the growing season. The percentage of infected silique surface area and the percentage of seeds infected with fungi were the highest for spring rape cultivar. A positive correlation between seed infection with fungi and the percentage of infected silique surface area was generally observed. The research results also showed a highly significant correlation between the amount of precipitation, mean relative humidity of air and the percentage of infected silique surface area and the percentage of seeds infected by Alternaria spp. A dozen or so fungus species were distinguished on seeds, and the species A. alternata was the most prevalent. 

 

Celem pracy była ocena występowania grzybów rodzaju Alternaria na łuszczynach i nasionach rzepaku w zależności od warunków pogodowych. Doświadczenia prowadzono na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (PSD IOR – PIB) w Winnej Górze na odmianach rzepaku ozimego i jarego. Oceniano porażenie łuszczyn i zasiedlenie nasion przez grzyby. W badaniu przeanalizowano średnią wilgotność względną i temperaturę powietrza oraz sumę opadów w okresie dojrzewania oraz podczas zbioru. Występowanie czerni krzyżowych na łuszczynach i zasiedlenie nasion rzepaku przez grzyby zależało od odmiany i sezonu wegetacyjnego. Procent porażonej powierzchni łuszczyn i odsetek nasion zasiedlonych przez grzyby był najwyższy dla odmiany jarej rzepaku. W badaniach obserwowano z reguły dodatnią zależność pomiędzy zasiedleniem nasion przez grzyby a procentem porażonej powierzchni łuszczyn. Stwierdzono wysoce istotną korelację pomiędzy sumą opadów i średnią wilgotnością względną powietrza a procentem porażonej powierzchni łuszczyn oraz odsetkiem zasiedlonych nasion przez Alternaria spp. Z nasion wyodrębniono kilkanaście gatunków grzybów, wśród których dominującym był A. alternata. 

Słowa kluczowe

Alternaria spp.; oilseed rape; weather conditions; siliques; seeds; rzepak; warunki pogodowe; łuszczyny; nasiona  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1011-1015
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-174
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy