Progress in Plant Protection

Monitoring of Fusarium spores in an air as a support tool in protection of wheat against Fusarium ear blight

Monitorowanie występowania w powietrzu zarodników grzybów rodzaju Fusarium jako narzędzie wspierające ochronę pszenicy przed fuzariozą kłosów 

Joanna Kaczmarek, e-mail: jkac@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Andrzej Brachaczek, e-mail: andrzej.brachaczek@pol.dupont.com

DuPont Poland Sp. z o.o. , Postępu 17b, 02-676 Warszawa , Polska

Małgorzata Jędryczka, e-mail: mjed@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska
Streszczenie

The yield of winter wheat is on average the half of its genetic potential, what is mainly caused by plant pathogenic fungi. The fungi of the genus Fusarium are regarded as one of the most damaging, due to their high incidence and severity of infections they cause. The aim of this work was to optimize the protection of winter wheat against Fusarium ear blight, based on the presence and quantity of Fusarium spp. spores in air samples and the analysis of the effect of different fungicide programmes on yield and quality of collected wheat kernels. The field experiments were done over two vegetative seasons (2009/2010 and 2010/2011) in Radostowo (Pomerania). The analysis of the concentration of Fusarium spp. spores in air samples was done using the volumetric method, with the use of Hirst type spore samplers. The spores of Fusarium spp. were found in air samples and their concentration differed between days of study. Plant protection treatments significantly affected the infection of plants with Fusarium ear blight as well as the amount and quality of seed yield. This diversity allows wheat producers to find optimal protection programmes and plant treatment dates, based on the presence and concentration of the spores of Fusarium spp. in air samples. 

 

Uzyskiwane plony pszenicy ozimej osiągają średnio połowę potencjału genetycznego, a jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są choroby powodowane przez patogeniczne grzyby. Pod względem liczebnym oraz z uwagi na wysoką szkodliwość za szczególnie groźne uważane są patogeny należące do rodzaju Fusarium. Celem pracy była optymalizacja zwalczania fuzariozy kłosów poprzez określenie stężenia zarodników grzybów rodzaju Fusarium w powietrzu oraz analizę skuteczności ochrony pszenicy przed fuzariozą kłosów po zastosowaniu różnych programów ochrony z wykorzystaniem fungicydów. Badania polowe prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2009/2010 i 2010/2011) w Radostowie (województwo pomorskie). Analizę stężenia zarodników grzybów rodzaju Fusarium w powietrzu przeprowadzono metodą wolumetryczną przy zastosowaniu pułapki typu Hirsta. W obu badanych sezonach stwierdzono w powietrzu zarodniki grzybów rodzaju Fusarium, a ich stężenie w poszczególnych dniach było zróżnicowane. W zależności od zastosowanego wariantu ochrony w badanym materiale roślinnym występowały różnice w wielkości porażenia przez grzyby rodzaju Fusarium oraz w wysokości i jakości plonu. Dzięki tej zmienności producenci pszenicy mogą wybrać odpowiednie programy ochrony i terminy wykonania zabiegów, uwzględniając obecność i stężenie zarodników rodzaju Fusarium. 

Słowa kluczowe

decision support system; Fusarium head blight; Fusarium spp.; monitoring; volumetric method; winter wheat; system wspomagania decyzji; fuzarioza kłosów; monitorowanie; metoda wolumetryczna; pszenica ozima

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1016-1019
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-175
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy