Progress in Plant Protection

Efficacy evaluation of chosen fungicides for potato protection against late blight under diverse weather conditions

Porównanie skuteczności wybranych fungicydów w ochronie ziemniaka przed zarazą w zróżnicowanych warunkach pogodowych 

Józefa Kapsa, e-mail: jkapsa@wp.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76-009 Bonin 3, Polska

Edward Bernat

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76-009 Bonin 3, Polska
Streszczenie

Late blight caused by Phytophthora infestans is the most important disease in potato crops. A wide range of fungicides has already been registered or is under registration. Each fungicide has its own mode of action and efficacy, in other words – its specific characteristics. In 2008–2010 field trials were carried out in order to evaluate and compare the characteristics of six the most useful fungicides. Until recently the ratings were based upon the assessment of the percentage of foliar infection measured at least weekly or on the calculation of index AUDPC (Area Under Disease Progress Curve). Among the two criteria, the first one is strongly influenced not only by the pathogen but also by the weather conditions. The second one cannot be used to compare the results from different experiments or crop seasons. This paper summarizes the outcomes of the field tests intended to evaluate the usefulness of the new rating index(es) stAUDPC (relative Area Under Disease Progress Curve) and ER (efficacy rating of the fungicide to control late blight during the whole growing season) in the control of potato late blight during the whole growing season. Both „new” indexes showed very strong similitude to the „old” ones (correlation coefficient ≥ 0.8–0.9), but seem to be more useful and objective than them in the evaluation of the fungicide’s efficacy in controlling leaf blight. 

 

Zaraza ziemniaka powodowana przez Phytophthora infestans jest najważniejszą chorobą w uprawie ziemniaka. Szeroki asortyment fungicydów do jej zwalczania został już zarejestrowany lub jest w trakcie rejestracji. Każdy z fungicydów ma swoją specyficzną charakterystykę – sposób działania i skuteczność. W latach 2008–2010 wykonano doświadczenia polowe, aby ocenić i porównać charakterystyki sześciu z najbardziej przydatnych fungicydów. Do niedawna oceny opierały się na określeniu procentu zainfekowanych liści i wyliczeniu wskaźnika AUDPC (Area Under Disease Progress Curve – powierzchnia pod krzywą postępu choroby). Pierwszy z nich podlega wpływowi nie tylko patogenu, ale także bezpośredniemu działaniu czynników pogodowych. Za pomocą drugiego nie można porównywać wyników z różnych doświadczeń czy sezonów uprawy. W pracy podsumowano wyniki testów polowych, oceniających przydatność nowych wskaźników oceny stAUDPC (relative Area Under Disease Progress Curve) (względna powierzchnia pod krzywą postępu choroby) i ER (efficacy rating of the fungicide to control late blight during the whole growing season – wskaźnik skuteczności fungicydu podczas całego sezonu) służących do określania skuteczności fungicydów zwalczających zarazę ziemniaka podczas całego sezonu wzrostu. Dwa „nowe” wskaźniki wykazały wysoce istotną zgodność ze „starymi” (współczynnik korelacji ≥ 0,8–0,9) i wydają się być bardziej przydatne i obiektywne w ocenie skuteczności fungicydów w ochronie ziemniaka przed zarazą. 

Słowa kluczowe
potato; late blight; protection against late blight; fungicides; weather; effectiveness; ziemniak; zaraza ziemniaka; ochrona przed zarazą; fungicydy; pogoda; skuteczność  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1020-1026
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-176
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy