Progress in Plant Protection

Influence of fungicides on antagonism of fungi Trichoderma viride and Fusarium spp. under in vitro conditions

Wpływ fungicydów na antagonizm grzybów Trichoderma viride i Fusarium spp. w warunkach in vitro 

Agnieszka Perek, e-mail: a.perek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Ilona Świerczyńska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Fungi of the genus Trichoderma are common microorganisms occurring in nature. They have antagonistic activity towards many pathogenic fungi, such as those of the genus Fusarium. In the present experiment influence of fungicides on antagonism of Trichoderma viride and Fusarium spp. fungi was analysed under in vitro conditions. Five species of fungi of the genus Fusarium isolated from grains and four fungicides: Alert 375 SC, Capalo 337,5 SE, Input 460 EC and Opera Max 147,5 SE, were used. The analysed fungi were cultured in pairs (Trichoderma sp./Fusarium sp.) on the PDA (Potato Dextrose Agar) medium supplemented with fungicides at three concentrations. The observations included measurements of growth of the fungal colonies in subsequent days and their comparison with the control colonies. The results of the experiment showed a diverse influence of fungicides on antagonism of T. viride and Fusarium spp. 

 

Grzyby rodzaju Trichoderma są mikroorganizmami występującymi powszechnie w przyrodzie. Wykazują działanie antagonistyczne wobec wielu grzybów patogenicznych, m.in. rodzaju Fusarium. W doświadczeniu badano wpływ fungicydów na antagonizm grzybów Trichoderma viride i Fusarium spp. w warunkach in vitro. Wykorzystano pięć gatunków grzybów rodzaju Fusarium wyizolowanych ze zbóż oraz cztery fungicydy: Alert 375 SC, Capalo 337,5 SE, Input 460 EC oraz Opera Max 147,5 SE. Testowane grzyby wyszczepiano parami (Trichoderma sp./Fusarium sp.) na pożywkę PDA (Potato Dextrose Agar) z dodatkiem fungicydów w trzech stężeniach. Obserwacje prowadzono mierząc w kolejnych dniach średnicę kolonii grzybów i porównując z koloniami kontrolnymi. Doświadczenie wykazało zróżnicowany wpływ fungicydów na antagonizm T. viride i Fusarium spp. 

Słowa kluczowe
Trichoderma veride; Fusarium spp.; antagonism; fungicides; antagonizm; fungicydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1038-1041
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-179
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy