Progress in Plant Protection

Infection dynamic of some cultivars of shrubby willow (Salix spp.) by rust (Melampsora spp.) and willow beetle (Phratora vulgatissima L.)

Dynamika porażenia niektórych odmian wierzby krzewiastej (Salix spp.) przez rdzę (Melampsora spp.) i jątrewkę pospolitą (Phratora vulgatissima L.) 

Dorota Remlein-Starosta, e-mail: D.Starosta@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Katarzyna Nijak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to asses of population dynamic of Melampsora spp. and Phratora vulgatissima, the most dangerous bioenergy willows agrophags. Investigation was conducted in Research Centre for Cultivar Testing collection in years 2010–2011. First symptoms of rust infection were observed on leaves cultivars Dobkowska, Marie and Christina in first decade of July. On leaves cultivars Marcel, Marie and Christina the increase of infection at following observations was observed. On Dobkowska and Wodtur uredinia were observed in July and August. The further development of the disease and formation of new uredinia was not recognized. Depending of the willow cultivar the greatest damages caused by P. vulgatissima foraging were observed in August and September. The biggest leaf area loss was noted on Wodtur. 

 

Celem badań była analiza dynamiki populacji Melampsora spp. i Phratora vulgatissima – najgroźniejszych agrofagów wierzb. Badania prowadzono w latach 2010–2011, w kolekcji odmian wierzb Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Śremie. Pojawienie się uredinii na liściach odmian Dobkowska, obserwowano w pierwszej dekadzie lipca, a na odmianie Marcel na przełomie lipca i sierpnia. Najsłabiej porażaną odmianą okazał się Wodtur. Na liściach odmian Marcel, Marie i Christina obserwowano wzrost poziomu liczby uredinii podczas kolejnych obserwacji. Odmiany Dobkowska i Wodtur wykazywały objawy porażenia w lipcu lub sierpniu. Nie następował na ich blaszkach liściowych dalszy rozwój choroby i nie obserwowano powstawania nowych uredinii. W zależności od odmiany wierzby największe straty powodowane żerowaniem jątrewki obserwowano w sierpniu lub we wrześniu. Największe uszkodzenia blaszek liściowych przez P. vulgatissima odnotowano na odmianie Wodtur. 

Słowa kluczowe
willow; Melampsora spp.; Phratora vulgatissima; infection dynamic; wierzba; rdza; jątrewka pospolita; dynamika infekcji  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1042-1047
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-180
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy