Progress in Plant Protection

Influence of adjuvant on propiconazole, trifloxystrobin and tebuconazole fungicide efficacy of winter wheat

Wpływ adiuwantów na skuteczność grzybobójczą propikonazolu, trifloksystrobiny i tebukonazolu stosowanych w uprawie pszenicy ozimej 

Zuzanna Sawinska, e-mail: zuza@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Grzegorz Wieszołek

F&N Agro Polska Sp. z o.o. , Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa , Polska
Streszczenie

Fields experiments were conducted in two growing seasons. The aim of studies was to evaluate the efficacy of different fungicides used separately and as a mixture with or without addition of adjuvants against leaf and ear diseases in winter wheat. The obtained results related significant differences in the efficacy of tested fungicides. The application of fungicide mixtures at lower doses, jointly with adjuvants resulted in their higher efficacy and longer action as compared to the treatments without adjuvants. 

 

Doświadczenia prowadzono w dwóch sezonach wegetacyjnych. Oceniano nasilenie chorób liści i kłosów przy zastosowaniu różnych kombinacji fungicydowych z dodatkiem i bez dodatku adiuwanta. Rodzaj zastosowanych fungicydów istotnie różnicował stopień porażenia roślin przez choroby. Aplikowanie mieszanin fungicydów w obniżonych dawkach z adiuwantami skutkowało poprawą skuteczności zwalczania w stosunku do kombinacji bez adiuwanta. 

Słowa kluczowe
winter wheat; leaf and ear diseases; adjuvant; fungicides; pszenica ozima; choroby liści i kłosa; adiuwanty; fungicydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1048-1051
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-181
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy