Progress in Plant Protection

A survey of the sanitary conditions and the occurrence of infectious diseases on Polish mushroom farms

Ocena występowania chorób i stanu sanitarnego w polskich pieczarkarniach 

Czesław Ślusarski, e-mail: czeslaw.slusarski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Uliński

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Joanna Szumigaj‐Tarnowska

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

In 2010 and 2011, 67 mushroom farms were surveyed and 203 mushroom production cycles were analysed. In only 13% of the surveyed farms, the hygienic status was classified as very good and in 34% of cases as good. Only about 33% of farms performed steaming of growing rooms after each production cycle, whereas this treatment has never been done on the majority of farms (57%). The predominant disease on surveyed farms was dry bubble (Verticillium fungicola), and its occurrence amounted to 91% and 76% of all production cycles in 2010 and 2011, respectively. The mean incidence of wet bubble (Mycogone perniciosa), cobweb (Cladobotryum dendroides), green mould (Trichoderma aggressivum f. europaeum) and bacterial diseases (mainly Pseudomonas tolaasii) amounted to 29, 45, 23 and 11% of analysed production cycles, respectively. The data obtained were subjected to the multiple regression analysis to assess the influence of several independent variables, such as growing area, frequency of steaming, phase of the compost, sanitary conditions on the farm, number of flushes, sum of disease loci and of particular diseases on the yield of white button mushroom. 

 

W latach 2010–2011 monitorowano stan sanitarny w 67 pieczarkarniach oraz na podstawie analizy 203 cykli uprawowych oceniano nasilenie występowania najważniejszych chorób pieczarki. W 13% zakładów stan sanitarny oceniono jako bardzo dobry, a w 34% jako dobry. Parowanie hal uprawowych po każdym cyklu uprawy wykonywano w około 33% zakładów, natomiast w 57% zakładów nigdy tego zabiegu nie było. W latach 2010 i 2011 dominującą chorobą była sucha zgnilizna (Verticillium fungicola), wystąpiła odpowiednio w 91 i 76% cykli uprawowych. Średnie porażenie upraw pieczarki w latach badań przez daktylium (Cladobotryum dendroides), białą zgniliznę (Mycogone perniciosa), zieloną pleśń (Trichoderma aggressivum f. europaeum) oraz bakteriozy (głównie rdzawa plamistość) wynosiło odpowiednio: 45, 29, 23 i 11% analizowanych cykli produkcyjnych. Zebrane dane poddano analizie regresji wielokrotnej w celu oceny, w jakim stopniu zmienne niezależne takie, jak: powierzchnia uprawy, częstotliwość parowania, faza kompostu, stan sanitarny obiektu, liczba rzutów owocników, suma ognisk chorobowych oraz poszczególne choroby wpływają na plon pieczarki. 

Słowa kluczowe
Agaricus bisporus; disease incidence; mushroom farm; questionnaire survey; sanitary conditions; badania ankietowe; choroby pieczarki; stan sanitarny; zakład produkcji pieczarek  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1052-1057
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-182
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy