Progress in Plant Protection

Preliminary appraisal of the new preparations for protection of the white button mushroom against fungal diseases

Wstępna ocena przydatności nowych środków do ochrony pieczarki dwuzarodnikowej przed chorobami 

Czesław Ślusarski, e-mail: czeslaw.slusarski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Uliński

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Joanna Szumigaj‐Tarnowska

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Artur Miszczak

Instytut Ogrodnictwa Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

In two experiments with artificial inoculation, the efficacy of imazalil (Fungazil 100 SL) and biopreparation Serenade® (Bacillus subtilis QST 713) for protection of mushroom culture against green mould (Trichoderma aggressivum f. europaeum) and cobweb disease (Cladobotryum dendroides) was evaluated. Biopreparation Serenade used at different rates for treatment of mushroom grain spawn or introduced into phase II mushroom compost, was totally ineffective in controlling the green mould disease. This product, applied at the dosages of 1, 2 and 4 g/m2 as a drench on the surface of the casing soil, also failed to control the cobweb disease. Also imazalil, used for treatment of mushroom spawn, was not effective against the green mould disease. Moreover, this application technique of imazalil had strongly inhibited the growth of mushroom mycelium. In contrast, the application of imazalil at the rates of 0.6 and 1.2 g/m2 on the surface of the casing provided a good efficacy in controlling C. dendroides, 71 and 93%, respectively, and did not affect the development of mushroom mycelium. Following the application of this fungicide by drench method, imazalil residues in sporocarps were below the maximum residue level (MRL). 

 

W doświadczeniach infekcyjnych oceniano przydatność fungicydu Fungazil 100 SL (imazalil) oraz biopreparatu Serenade® (Bacillus subtilis QST 713) do ochrony upraw pieczarki przed zieloną pleśnią (Trichoderma aggressivum f. europaeum) oraz przed chorobą daktylium (Cladobotryum dendroides). Środek Serenade, stosowany w różnych dawkach do zaprawiania grzybni pieczarki lub wprowadzany do kompostu II fazy, okazał się nieskuteczny w zwalczaniu T. aggressivum f. europaeum. Środek ten użyty do opryskiwania powierzchni ziemi okrywowej, w dawkach 1, 2 i 4 g/m2, okazał się również nieskuteczny w zwalczaniu C. dendroides. Nieskuteczny w ograniczaniu objawów zielonej pleśni był także imazalil w przypadku użycia go do traktowania ziarniaków grzybni pieczarki, a ponadto hamował jej rozwój. Imazalil wykazał natomiast przydatność do ochrony przed daktylium. Jego skuteczność w zwalczaniu C. dendroides po zastosowaniu do opryskiwania okrywy w dawce 0,6 lub 1,2 g/m2, wynosiła odpowiednio 71 i 93%. Przy tym sposobie stosowania, pozostałości imazalilu w owocnikach pieczarki były niższe od najwyższego dopuszczalnego poziomu. 

Słowa kluczowe

Agaricus bisporus; Bacillus subtilis; Cladobotryum dendroides; imazalil; residues; Trichoderma aggressivum; pozostałości 

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1058-1063
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-183
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy