Progress in Plant Protection

Reproductive competitiveness of the pine wood nematode Bursaphelenchus mucronatus and Polish populations of B. xylophilus develop in a common environment (in vitro)

Konkurencyjność reprodukcyjna Bursaphelenchus mucronatus i B. xylophilus we wspólnym środowisku rozwoju (in vitro

Anna Filipiak, e-mail: A.Filipiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Biologicznych Metod , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The objective of this study was to examine the reproductive competitiveness of the pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus and a series of Polish populations of B. mucronatus (isolates: Mdz-01, NTo-01 i Wro-01) developing together in a common environment (in vitro). The experiments did not show superiority of any of these nematodes. Both B. xylophilus, and B. mucronatus were able to dominate the second species. However, based on the analysis of the obtained results it could be stated that the females of B. xylophilus had a higher percentage share than the feamles of B. mucronatus. Interestingly, it was also found that the offspring populations obtained from the cultures of B. xylophilus and B. mucronatus reared together were significantly greater as compared to the populations of each species reared separately. However, mechanisms of this phenomenon still remain unclear. 

 

Celem badań było określenie konkurencyjności reprodukcyjnej izolowanych z sosny, rodzimych populacji nieszkodliwego nicienia Bursaphelenchus mucronatus, w bezpośrednim kontakcie z kwarantannowym gatunkiem B. xylophilus we wspólnym środowisku rozwoju w warunkach in vitro. W badaniach wykorzystano trzy lokalne populacje gatunku B. mucronatus: Mdz-01, NTo-01 i Wro-01 pochodzące, odpowiednio z drzewostanów nadleśnictw Międzychód, Nowy Tomyśl i Wronki oraz jeden izolat „China” kwarantannowego gatunku B. xylophilus. Przeprowadzone doświadczenia nie wykazały przewagi żadnego z tych nicieni. Zarówno B. xylophilus, jak i B. mucronatus zdolne były do zdominowania drugiego gatunku. Na podstawie analizy wyników można jednak było stwierdzić, że samice B. xylophilus miały wyższy udział procentowy w porównaniu z samicami B. mucronatus. Stwierdzono ponadto, że liczebność populacji B. xylophilus oraz B. mucronatus rozwijających się na tym samym podłożu była większa, niż kiedy każdy z tych gatunków rozwijał się oddzielnie. 

Słowa kluczowe
Bursaphelenchus xylophilus; Polish populations of B. mucronatus; reproductive competitiveness; polskie populacje B. mucronatus; konkurencyjność reprodukcyjna  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1081-1086
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-187
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy