Progress in Plant Protection

Pesticide residues in crops produced in north‐western Poland

Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno‐zachodniej Polsce 

Anna Nowacka, e-mail: a.nowacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Bogusław Gnusowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Stanisław Walorczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dariusz Drożdżyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Michał Raczkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Hołodyńska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Dorota Frąckowiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Witold Swoboda

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

In 2011, 262 crop samples, originating from farms located in five voivodeships of north‐western Poland, were tested for the presence of pesticide residues. Studies were conducting in framework of official control and included 23 products and 230 compounds. Several multi‐residue methods based on gas chromatography and high performance liquid chromatography (GC‐ECD/NPD, GC‐MS/MS, HPLC‐UV/PDA, LC‐MS/MS) and one single‐residue method based on spectrophotometric analysis were used for determination of pesticide residues. Totally, 26 compounds were detected in 29.0% of analysed samples. Exceedances of maximum residue levels (MRLs) were found in 0.4% of analysed samples, while the use of unapproved plant protection products in 4.2% of the samples. Pesticide residues were found mostly in samples of apples (84.6%), carrots (56.0%) and potatoes (50.0%). The frequency of their occurrence in the samples taken from individual voivodeships has differed from the average for the entire study area and ranged from 15.9–39.6%, and was the highest in food products from Kujawsko‐pomorskie Voivodeship, while the lowest from Wielkopolskie Voivodeship. 

 

W 2011 roku zbadano 262 próbki płodów rolnych pod kątem obecności pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.), pochodzące z gospodarstw rolnych zlokalizowanych w pięciu województwach północno‐zachodniej Polski. Badania miały charakter urzędowy i obejmowały 23 produkty i 230 związki. W badaniach stosowano kilka wielopozostałościowych metod analitycznych, opartych na analizie instrumentalnej z wykorzystaniem chromatografii gazowej i wysokosprawnej cieczowej (GC‐ECD/NPD, GC‐MS/MS, HPLCUV/ PDA, LC‐MS/MS) oraz metodę pojedynczą bazującą na analizie spektrofotometrycznej. Wykryto pozostałości 26 związków w 29,0% badanych próbek. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości (NDP) ś.o.r. stwierdzono w 0,4% próbek, a stosowanie niedozwolonych środków w 4,2% próbek. Pozostałości występowały głównie w próbkach jabłek (84,6%), marchwi (56,0%) i ziemniaków (50,0%). Częstość ich występowania w produktach rolnych w poszczególnych województwach różniła się od średniej dla całego badanego obszaru o kilka, a nawet kilkanaście procent i mieściła się w zakresie 15,9–39,6%. Była ona najwyższa w województwie kujawsko‐pomorskim, a najniższa w województwie wielkopolskim. 

Słowa kluczowe
pesticide residues; fruit; vegetables; cereals; north‐western Poland; pozostałości pestycydów; płody rolne; północno‐zachodnia Polska  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1101-1105
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-190
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy