Progress in Plant Protection

Effect of temperature, humidity and pH of environment on survival rate of bacteria Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Wpływ temperatury, wilgotności oraz pH otoczenia na przeżywalność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

Anna Maćkowiak-Sochacka, e-mail: A.Sochacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Joanna Kamasa

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Zwolińska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Krzysztof Krawczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) is a quarantine organism, and potato tubers infected with Cms must be utilized. Utilization of large amount of potatoes is problematic, therefore there is a need for appropriate methods of treatment, and one of the methods taken into consideration is composting. The aim of the study was to determine the survival of Cms in conditions similar to the composting process. Research results indicate that the most important factor for the survival of Cms is temperature: the higher, the shorter the survival time of the bacteria. The increase in moisture content is a factor that reduces the survival of bacteria in relation to bacteria grown in the same temperature. In the studied temperatures, the pH of the substrate is a secondary factor for the survival of the bacteria C. michiganensis ssp. sepedonicus

 

Utylizacja ziemniaków porażonych bakteriami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) jest skomplikowana ze względu na trudności organizacyjne oraz straty ekonomiczne, spowodowane koniecznością zagospodarowania dużej ilości porażonych i prawdopodobnie porażonych bulw. Z tego względu istnieje potrzeba wytypowania odpowiednich metod utylizacji, a jedną z nich jest kompostowanie. Celem badań było określenie przeżywalności Cms w warunkach zbliżonych do tych, które panują w trakcie procesu kompostowania. Określono wpływ temperatury, wilgotności oraz pH podłoża na wzrost bakterii Cms. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przeżywalność bakterii Cms jest temperatura otoczenia: im wyższa, tym krótszy jest czas przetrwania bakterii. Wzrost wilgotności otoczenia powoduje skrócenie czasu przeżywalności Cms w porównaniu z bakteriami wyrosłymi w tej samej temperaturze. Zróżnicowane pH podłoża w badanych temperaturach otoczenia miało niewielki wpływ na wzrost bakterii C. michiganensis ssp. sepedonicus

Słowa kluczowe
potato ring rot; Cms survival rate; composting; przeżywalność Cms; bakterioza pierścieniowa ziemniaka; kompostowanie  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1123-1126
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-193
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy