Progress in Plant Protection

Evaluation of the effect of morpholinium ionic liquids on the condition and grazing activity of slugs (Gastropoda: Arionidae) on plants

Ocena wpływu morfoliniowych cieczy jonowych na kondycję i aktywność żerowania ślimaków (Gastropoda: Arionidae) na roślinach 

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Jaskulska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Juliusz Pernak

Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej , Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań , Polska

Nina Borucka

Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej , Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań , Polska
Streszczenie

The effect of seven morpholinium ionic liquids on the survival of Arion lusitanicus and A. rufus and damage to plants by those slugs. The pests was studied under laboratory conditions. It was found that these compounds were not lethal to the slugs. The slugs showed a different reaction to the compounds tested. The compounds [BMmorph][HSO4] and [C10OMmorph][Mig] reduced the plant damage caused by both slug species, whereas [BMmorph][MEEAc] stimulated grazing by A. lusitanicus. The compounds [BMmorph][MBT] and [DEmorph][H2PO4] reduced grazing by A. lusitanicus and stimulated grazing by A. rufus. The action of the tested morpholinium ionic liquids was of short duration. Therefore further research are needed to improve their durability of action. 

 

W warunkach laboratoryjnych określono wpływ siedmiu morfoliniowych cieczy jonowych na żywotność Arion lusitanicus i A. rufus oraz na wielkość powodowanych przez te ślimaki uszkodzeń roślin. Stwierdzono, że związki te nie były letalne dla ślimaków oraz, że reakcja ślimaków na poszczególne związki była silnie zróżnicowana. Związki [BMmorf][HSO4] i [C10OMmorf][Mig] ograniczały uszkodzenia roślin przez obydwa gatunki ślimaków, a [BMmorf][MEEAc] stymulował uszkodzenia przez A. lusitanicus. Ponadto związki [BMmorf][MBT] i [DEmorf][H2PO4] działały odwrotnie, ograniczały żerowanie A. lusitanicus i stymulowały żerowanie A. rufus. Działanie badanych jonowych cieczy morofoliniowych było krótkotrwałe, co wymaga prowadzenia dalszych badań nad zwiększeniem ich trwałości. 

Słowa kluczowe
slugs; morpholinium ionic liquids; damage of plants; ślimaki; morfoliniowe ciecze jonowe; uszkodzenia roślin  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1136-1140
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-195
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy