Progress in Plant Protection

Influence of combined herbicide protection and microelements fertilization to yield parameters of sugar beet roots

Wpływ łączenia ochrony herbicydowej oraz dokarmiania mikroelementami na jakość plonu korzeni buraka cukrowego 

Krzysztof Domaradzki, e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Stanisław Wróbel

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

The aim of investigation was to evaluate the effect of combined application of herbicides with microelements fertilization on the yield parameters of sugar beet roots. The combined application of herbicides with fertilizers on allows to save outlays, but may have a negative influence on the growth, development, yielding and qualitative parameters of sugar beet. The results of conducted trials indicated that combined herbicide protection and microelements fertilization did not significantly differentiate the yield parameters of sugar beet roots. The level of sugar content in roots was only slightly differentiated under the influence of the joint application of herbicide protection and microelements fertilization. No significant differentiation of sodium, potassium and α-amonium nitrogen content was stated under the influence of joint or separate application of herbicide protection and microelements fertilization. 

 

Celem badań była ocena możliwości łącznej aplikacji herbicydów z nawozami mikroelementowymi na parametry plonowania buraka cukrowego. Łączne stosowanie herbicydów z nawozami zapewnia wymierne oszczędności robocizny i kosztów zabiegu, lecz może mieć ujemny wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie oraz parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego. Przeprowadzone doświadczenia polowe wykazują, że łączne stosowanie ochrony herbicydowej oraz nawożenia mikroelementami, nie różnicowały istotnie parametrów plonu buraka cukrowego. Poziom zawartości cukru w korzeniach buraka cukrowego wykazywał tylko nieznaczne zróżnicowanie pod wpływem sposobu stosowania herbicydów i nawozów mikroelementowych. Nie obserwowano również istotnego zróżnicowania zawartości sodu, potasu i azotu α-aminokwasowego pod wpływem łącznego lub rozdzielnego stosowania ochrony herbicydowej i nawożenia w porównaniu do obiektu kontrolnego. 

Słowa kluczowe
sugar beet; herbicides; microrates; technological quality; burak cukrowy; herbicydy; mikrodawki; jakość technologiczna
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1147-1150
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-197
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy