Progress in Plant Protection

The effect of storage period on sowing value and vigor of narrow-leaved lupin dressed seed

Wpływ okresu przechowywania na wartość siewną i wigor zaprawionych nasion łubinu wąskolistnego 

Agnieszka Faligowska, e-mail: agnieszka.faligowska@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Monika Bartos-Spychała

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu , Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań , Polska

Katarzyna Panasiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

A laboratory experiment was carried out at the Agronomy Department of Poznań University of Life Sciences. The effect of storage period and seed dressing on sowing value and vigor of three cultivars of narrow-leaved lupin (Bojar, Zeus and Ramrod) were tested. The cultivar Bojar showed lowest sowing value and vigor parameters. The assessment 240 days after the treatment showed a decrease in germination energy and capacity. The application of seed dressing (karboxin + thiuram) decreased germination energy and seed vigor. Not significant effect on seed germination capacity was stated. 

 

Doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Analizowano wpływ okresu przechowywania oraz zaprawiania na wartość siewną oraz wigor nasion trzech odmian łubinu wąskolistnego (Bojar, Zeus i Ramrod). Najniższą wartość siewną oraz parametry wigorowe stwierdzono w przypadku odmiany Bojar. Ocena 240 dni po zaprawianiu nasion wykazała obniżenie energii i zdolności kiełkowania nasion. Zastosowanie zaprawy nasiennej (karboksyna + tiuram) osłabiło energię kiełkowania i pogorszyło wigor nasion, nie miało jednak istotnego wpływu na zdolność kiełkowania nasion. 

Słowa kluczowe
seed dressing; lupin; germination capacity; vigor; zaprawa nasienna; łubin; zdolność kiełkowania; wigor  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1151-1155
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-198
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy