Progress in Plant Protection

Quarantine and invasive species in Ukraine

Kwarantannowe i inwazyjne gatunki występujące na Ukrainie 

Vitaliy Fedorenko, e-mail: vita‐49.01@yandex.ua

National University of Life and Environmental Sciences in Ukraine , 15, Heroyiv Oborony Str., Kyiv‐41, 03041, Ukraina

Liliya Pylypenko, e-mail: pylypenkol@mail.ru

Institute of Plant Protection of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine , 33, Vasylkivska Str., Kyiv‐22, 03022, Ukraina
Streszczenie

The need for phytosanitary control enhancement in Ukraine is discussed because of the increase in international trade of agricultural commodities posing the risk of the introduction of destructive adventive species. Up to 200 species not distributed in Ukraine, are detected annually in imported agricultural commodities. The entry, establishment, and spread of some of these nonindigenous species can threaten regional agricultural production or/and biodiversity. This article provides a comprehensive review covering the distribution of quarantined species in the Ukraine, with an accent on phytosanitary measures employed for their control. 

 

Stwierdzono potrzebę wzmożonej kontroli fitosanitarnej na Ukrainie, z uwagi na zwiększające się ryzyko zawleczenia szkodliwych, obcych gatunków wraz z rozwojem międzynarodowego handlu artykułami rolniczymi. Corocznie, w importowanych towarach rolniczych, wykrywa się około 200 obcych gatunków, które nie są rozpowszechnione na Ukrainie. Zawleczenie, zadomowienie oraz rozprzestrzenianie się gatunków obcych zagraża produkcji rolniczej oraz bioróżnorodności. W pracy przedstawiono obszerny przegląd dotyczący występowania gatunków kwarantannowych na Ukrainie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki fitosanitarne do ich zwalczania. 

Słowa kluczowe
adventive species; fungal pathogens; insects; invasive species; nematodes; pests; quarantine; kwaranntannowe; obce gatunki; gatunki inwazyjne; szkodniki; owady; nicienie; grzyby patogeniczne  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1156-1164
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-199
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy