Progress in Plant Protection

Effect of non-chemical and chemical protection on healthiness and yielding of horseradish

Wpływ niechemicznej i chemicznej ochrony na zdrowotność i plonowanie chrzanu 

Katarzyna Gleń, e-mail: rrglen@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska
Streszczenie

Applied protection methods modified the yield, the structure of horse radish root fraction and leaf infection by Albugo candida, Alternaria spp. and Pyrenopeziza brassicae. In comparison with biological protection, chemical protection gave better yield forming effects. The value of the total yield of horse radish roots per hectare was on average higher by 1.23 t and the marketable yield by 1.24 t. Among the observed fungal diseases, blackleg (Phoma lingam) was the most intensified on horse radish leaves. Its average occurrence was 67.8% of plants at an average infection rate on the level of 5.6. During all vegetation seasons chemical protection proved to be more efficient in limiting horse radish leaves infection by Alternaria spp. and A. candida, whereas biological preparations produced a better effect in light leaf spot control. 

 

Zastosowane metody ochrony modyfikowały plon, strukturę frakcji korzeni chrzanu oraz porażenie liści przez Albugo candida, Alternaria spp. i Cylindrosporium concentricum. Ochrona chemiczna w porównaniu z biologiczną, dawała lepsze efekty plonotwórcze. Wartość plonu całkowitego korzeni chrzanu z hektara była wyższa średnio o 1,23 t, a plonu handlowego o 1,24 t. Spośród obserwowanych chorób grzybowych na liściach chrzanu w największym nasileniu występowała sucha zgnilizna kapustnych (Phoma lingam), którą średnio stwierdzano na 67,8% roślinach, przy średnim stopniu porażenia na poziomie 5,6. We wszystkich sezonach wegetacji ochrona chemiczna okazała się bardziej skuteczna w ograniczeniu porażenia liści chrzanu przez Alternaria spp. i A. candida, a preparaty biologiczne dawały najlepszy efekt w zwalczaniu cylindrosporiozy. 

Słowa kluczowe
horseradish; protection method; fungal diseases; yielding; chrzan; metody ochrony; choroby grzybowe; plonowanie  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1165-1169
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-200
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy