Progress in Plant Protection

The consumption of plant protection products in the background of changes in agricultural production

Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej 

Janusz Jankowiak, e-mail: jank@man.poznan.pl

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk , Bukowska 19, 60-809 Poznań , Polska

Jerzy Bieńkowski

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk , Bukowska 19, 60-809 Poznań , Polska

Małgorzata Holka

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk , Bukowska 19, 60-809 Poznań , Polska

Radosław Dąbrowicz

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk , Bukowska 19, 60-809 Poznań , Polska
Streszczenie

In years 1991–2009 a consumption of plant protection products (p.p.p.) in Poland significantly increased. Also, a significant increase was recorded in other European Union countries. The increase in the consumption of p.p.p. was strongly related to the changes in a cropping structure (in the analyzed period the share of rape and cereals strongly increased but root crops and forages decreased). The use of p.p.p. was also related to acreage structure of farms. Over 50% of small farms (1–5 ha) applied only one type of plant protection products. More types of p.p.p., characterized more complete chemical protection, were applied by large farms (about 25% of farms > 200 ha applied 5 types of p.p.p.). The most frequently used plant protection products were herbicides followed by fungicides. The current status of plant protection should be reflected in the National Plan of Action. 

 

W latach 1991–2009 wyraźnie wzrastało zużycie środków ochrony roślin (ś.o.r.) w Polsce. Również znaczące wzrosty odnotowano w krajach Unii Europejskiej. Wzrost zużycia ś.o.r. był silnie związany ze zmianami struktury zasiewów (w analizowanym okresie silnie wzrastał udział rzepaku i roślin zbożowych, a malał roślin okopowych oraz pastewnych). Zużycie ś.o.r. było także związane ze strukturą obszarową gospodarstw. Ponad 50% gospodarstw małych (1–5 ha) stosowało tylko jeden rodzaj środków. Więcej rodzajów ś.o.r., charakteryzujących pełniejszą chemiczną ochronę roślin stosowały gospodarstwa duże (około 25% gospodarstw > 200 ha stosowało 5 rodzajów ś.o.r.). Spośród ś.o.r. najwięcej stosuje się herbicydów, a następnie preparatów grzybobójczych. Aktualny stan ochrony roślin powinien znaleźć swoje odbicie w Krajowym Planie Działania. 

Słowa kluczowe
plant protection products; active substance; consumption; agricultural production; środki ochrony roślin; substancja aktywna; zużycie; produkcja rolnicza  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1177-1183
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-202
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy