Progress in Plant Protection

Health status of winter triticale under conversion from the conventional production to organic systems

Zdrowotność pszenżyta ozimego w warunkach przestawiania produkcji konwencjonalnej na ekologiczną 

Tomasz P. Kurowski, e-mail: kurowski@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10‐721 Olsztyn , Polska

Marta Damszel

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10‐721 Olsztyn, Polska

Urszula Wysocka

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, Polska

Tadeusz Sadowski

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10‐718 Olsztyn , Polska

Bogumił Rychcik

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10‐718 Olsztyn, Polska
Streszczenie

Winter triticale cultivar Witon was grown in 2004–2006 on the experimental plots in Bałcyny (NE Poland). The first two years of conducting the experiment referred to a period of converting the conventional production system to organic. Organic crop production started in 2006. The results of the experiment, showed that the average root rot infection index was higher in the organic farming system (22.4%) than in the conventional system (17.4%), in contrast to the data on the severity of stem base diseases, eyespot and fusarium foot rot (17.9, 31.8% and 30.7, 35.8% in the organic and conventional systems, respectively). Fungicides used in the conventional farming system effectively reduced the development of cereal leaf pathogens. The symptoms of infection caused by Puccinia recondita were recorded only in the organic farming system (35.0%). The severity of tan spot of cereals reached 94.0% in the organic system, and only 6.0% in the conventional system. 

 

Pszenżyto ozime odmiany Witon uprawiano w latach 2004–2006 na poletkach doświadczalnych w Bałcynach. Dwa lata badań (2004, 2005) stanowiły okres przestawiania produkcji na uprawę metodami ekologicznymi, a kolejny, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem był już uprawą w systemie ekologicznym. Średni indeks porażenia korzeni w okresie badań był wyższy w ekologicznym systemie gospodarowania (22,4%) niż w konwencjonalnym (17,4%). Odwrotnie przedstawiało się nasilenie chorób podstawy źdźbła – łamliwości źdźbła zbóż i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (odpowiednio 17,9 i 31,8% oraz 30,7 i 35,8% w systemie ekologicznym i konwencjonalnym). Użyte fungicydy w systemie konwencjonalnym skutecznie hamowały rozwój patogenów aparatu asymilacyjnego. Objawy powodowane przez Puccinia recondita odnotowano jedynie w systemie ekologicznym – 35,0%. Nasilenie objawów brunatnej plamistości liści w systemie ekologicznym wynosiło 94,0%, a w konwencjonalnym jedynie 6,0%. 

Słowa kluczowe
winter triticale; sanitary state; conventional system; organic system; conversion; pszenżyto ozime; system konwencjonalny; system ekologiczny; konwersja; zdrowotność  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1184-1187
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-203
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy