Progress in Plant Protection

The effect of Goëmar BM 86 on the yield of three apple varieties, and selected qualitative characteristics of apples

Wpływ preparatu Goëmar BM 86 na plonowanie trzech odmian jabłoni i wybrane cechy jakościowe jabłek 

Barbara Marjańska-Cichoń, e-mail: bacha.c@interia.pl

Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach Katedra Warzywnictwa , Prusa 14, 08‐110 Siedlce , Polska

Anna Sapieha-Waszkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach Katedra Ochrony Roślin , Prusa 14, 08‐110 Siedlce , Polska
Streszczenie

The objective of the experiment was to study the effect of Goëmar BM 86 on the yield of three apple cultivars, fruit weight and diameter as well as soluble solid content. Studies were carried out in 2006–2008 in an apple orchard planted on clayey silt, in the vicinity of Sandomierz. Three apple cultivars were taken into consideration: Elise aged 5, grafted on M.9 rootstock, Šampion aged 12, grafted on M.26 rootstock and Novamac aged 15, grafted on M.26 rootstock. Each year, 40 trees representing the studied varieties (10 trees H 4 replications) were sprayed with Goëmar BM 86 (3 l/ha) at the early, full and late blooming. The stage control variant were non‐sprayed trees. At harvesting apples the yield, average weight of one apple, the number of apples with the diameter of at least 70 mm and soluble solid content in the apples were determined. It was shown that all varieties sprayed with Goëmar BM 86 responded with an increase in yield and average weight of one apple. The greatest yield was recorded for the cultivar Šampion, and the apples were significantly heavier as compared with the control. The lowest yield was recorded for the cultivar Novamac; however, its apples were heavier as compared with Elise. The application of Goëmar BM 86 clearly affected increased the apple diameter of all cultivars, and the greatest values were obtained for the cultivar Novamac while the lowest for Elise (the respective increase: 18.0 and 8.3% compared with the control). The preparation Goëmar BM 86 significantly reduced the soluble solid content in the Šampion apples, in contrast to the remaining cultivars. 

 

Celem doświadczenia było zbadanie wpływu preparatu Goëmar BM 86 na plonowanie trzech odmian jabłoni, masę jabłek, średnicę jabłek oraz zawartość ekstraktu w owocach. Badania przeprowadzono w latach 2006–2008 w sadzie jabłoniowym, rosnącym na pyle ilastym w okolicy Sandomierza. Badaniami objęto 3 odmiany jabłoni: Elise na M.9 w wieku 5 lat, Šampion na M.26 w wieku 12 lat i Novamac na M.26 w wieku 15 lat. Każdego roku 40 drzew każdej odmiany (4 powtórzenia po 10 drzew) opryskiwano preparatem Goëmar BM 86 (3 l/ha) na początku, w pełni i pod koniec kwitnienia. Obiekt kontrolny stanowiły drzewa, które nie były opryskiwane. Podczas zbiorów określono plonowanie każdej odmiany pod wpływem preparatu, średnią masę jednego jabłka, liczbę jabłek o średnicy większej bądź równej 70 mm i zawartość ekstraktu w jabłkach poszczególnych odmian. Wykazano, że wszystkie odmiany reagowały wzrostem plonowania i średniej masy jabłek na opryskiwanie drzew preparatem Goëmar BM 86 w porównaniu do kontroli. Największe plonotwórcze efekty stosowania preparatu Goëmar BM 86 stwierdzono u odmiany Šampion, owoce tej odmiany charakteryzowały się także największą masą w stosunku do kontroli. Najsłabiej plonowała Novamac, lecz owoce tej odmiany pod względem ciężaru przewyższały Elise. Aplikacja preparatu Goëmar BM 86 spowodowała wyraźną tendencję wzrostu średnicy jabłek u wszystkich odmian. Była ona największa u odmiany Novamac (wzrost o 18,0%), a najmniejsza u Elise (wzrost o 8,3% w stosunku do kontroli). Po zastosowaniu preparatu Goëmar BM 86 w jabłkach odmiany Šampion wystąpił istotny spadek zawartości ekstraktu, a u pozostałych odmian nie stwierdzono istotnego wpływu preparatu na tę cechę jakościową owoców. 

Słowa kluczowe
apple tree; Goëmar BM 86; yielding; weight of apple; diameter of apples; soluble solids; jabłoń; plonowanie; masa jabłka; średnica jabłek; ekstrakt
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1193-1199
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-205
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy