Progress in Plant Protection

Chemical plant protection product in integrated pest management

Środek chemiczny w integrowanej ochronie roślin 

Grzegorz Pruszyński, e-mail: g.pruszynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The integrated pest management relies on using all available plant protection methods, including chemical treatments. The chemical plant protection products authorized and placed on the marked should meet specific requirements, among the others, their selectivity to beneficial entomofauna is regarded as the most important criterion. The criticism of mass using of chemical plant protection products has led to the need for a development of new active substances, less toxic and more environmentally friendly. As a consequence of plant protection law regulations, all substances hazardous to human health and the environment have to be withdrawn. According to the Directive 2009/128/EC all member countries of the European Union are obligated to introduce and use integrated pest management programmes by 2014. Thus, there is an urgent need to incorporate properly, the chemical plant protection products to integrated programmes. 

 

Integrowana ochrona roślin zakłada wykorzystanie w ochronie upraw rolniczych wszystkich dostępnych metod ochrony, w tym metody chemicznej. Przed chemicznym środkiem ochrony roślin od początku stawiano konkretne wymagania, wśród których na pierwszym miejscu wymieniono selektywność w stosunku do entomofauny pożytecznej. Krytyka masowego stosowania chemicznych środków ochrony roślin wymusiła potrzebę poszukiwania nowych, mniej toksycznych i bardziej bezpiecznych dla środowiska substancji aktywnych. Uchwalone i wprowadzone akty prawne spowodowały wycofanie substancji zagrażających zdrowiu człowieka, zwierząt i otaczającego środowiska. Od 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia ochrony roślin według zasad integrowanej ochrony. W związku z powyższym istnieje konieczność przygotowania założeń i zaleceń prawidłowego włączania chemicznych środków ochrony roślin do programów integrowanych. Niezależnie od działań koniecznych do podjęcia przez naukę, edukację, administrację rządową i samorządową oraz służby doradcze centralną postacią prawidłowego doboru i stosowania chemicznych środków ochrony roślin pozostanie producent, od wiedzy i decyzji którego zależeć będzie umiejętny dobór środków i metod ochrony, a także wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin tak, aby było to zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin. 

Słowa kluczowe
chemical plant protection products; integrated pest management; plant protection law regulations; chemiczne środki ochrony roślin; integrowana ochrona roślin; uwarunkowania prawne 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1204-1209
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-207
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy