Progress in Plant Protection

Integrated pest management of vegetables in Poland – current research and implementation into practice

Integrowana ochrona warzyw w Polsce – aktualny stan badań i wdrożeń 

Józef Robak, e-mail: jozef.robak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Maria Rogowska

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Anyszka

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The aim of this paper is to described the current state of integrated pest managements in vegetables production in Poland and to present the results of some research. The studies are conducted according to the methodology recommended for individual groups of agrophages focusing on vegetable protection against diseases a special emphasis should be paid on treatment, the use of natural product and silicon. In the experiments regarding pests control the development of monitoring based on system of traps as a special role. The preventive mechanical and chemical methods are used to regulate weed infestation. Weed infestation cab be reduced by a proper crop rotation, intercropping system or using of mulches et al. Currently the application of conventional herbicides is the most common. The results of research on integrated pest management are permanently and systematically implemented into production practice through the use of various communication form of enabling a rapid flow of information by the internet. 

 

Celem pracy jest omówienie stanu badań i wdrożeń w zakresie integrowanej ochrony warzyw przed organizmami szkodliwymi oraz prezentacja wybranych wyników doświadczeń. Badania prowadzone są według metodyk zalecanych dla poszczególnych grup agrofagów. W ochronie przed chorobami nacisk położony jest na stosowanie zapraw i środki naturalne, pochodzenia roślinnego oraz związki krzemu. W doświadczeniach nad szkodnikami prowadzi się intensywne prace nad opracowaniem efektywnego monitoringu pojawu najgroźniejszych szkodników z wykorzystaniem różnego rodzaju tablic lepowych, pułapek zapachowych i feronomowych, które oprócz monitorowania służą do bezpośredniego zwalczania. Do regulowania zachwaszczenia wykorzystywane są metody zapobiegawcze, mechaniczne i chemiczne. Zachwaszczenie można ograniczać przez właściwe zmianowanie, uprawy współrzędne, stosowanie ściółek, ale nadal duże znaczenie dla wielu upraw ma wciąż stosowanie konwencjonalnych herbicydów. Wyniki badań w zakresie integrowanej ochrony są systematycznie i na bieżąco wdrażane do praktyki produkcyjnej. Wykorzystywane są do tego różne formy komunikowania, umożliwiające szybki przepływ informacji, z wykorzystaniem internetu. 

Słowa kluczowe
vegetables; harmful organisms; integrated pest management; research; implementation; warzywa; organizmy szkodliwe; integrowana ochrona; badania; wdrożenia  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1210-1216
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-208
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy