Progress in Plant Protection

Effect of some essential oils on mycelium growth and primordia formation of Agaricus bisporus (Lange) Imbach

Wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Imbach 

Marek Siwulski, e-mail: fungus@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Krzysztof Sobieralski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Romuald Górski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Ochrony Roślin , Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań , Polska

Jolanta Lisiecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Iwona Sas-Golak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Warzywnictwa , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the studies was to determine the effect of three essential oils, i.e. tea tree, hemp and sage oils on mycelium growth and the capability of primordia formation of the Amycel 2600 strain of Agaricus bisporus. The mycelium growth of A. bisporus was tested on wheat agar medium. The tested essential oils were added to the medium at the concentration of 0.05–0.6%. The assessment of the primordia formation was carried out in glass cylinders of 600 cm3 volume. The essential oils were introduced into casing soil at the concentration of 0.1–0.8%. It was found that the tested essential oils influenced the mycelium growth of A. bipsorus. Concentrations of tested oils of 0.05 and 0.1% did not cause a significant reduction in mycelial growth rate. The concentration of essential oils above 0.2% in the medium resulted in a significant reduction in mycelial growth rate, and at the highest concentrations of essential oils the mycelium of A. bisporus showed no growth. The concentration of essential oils tested had a significant impact on the primordia formation. It was found that the higher was the concentration of oils studied, the stronger was the effect of primordia formation inhibiting. The highest concentrations of the used oils resulted in complete inhibition of primordia formation. 

 

Celem badań było określenie wpływu trzech olejków eterycznych, tj. z drzewa herbacianego, konopnego i szałwiowego, na wzrost grzybni i zawiązywanie owocników pieczarki Agaricus bisporus rasy Amycel 2600. Wzrost grzybni pieczarki badano na pożywce agarowej pszennej. Olejki dodawano do pożywki w stężeniu od 0,05 do 0,6%. Ocenę ilości zawiązywania owocników przeprowadzono w zlewkach szklanych o pojemności 600 cm3. Olejki wprowadzano do ziemi okrywowej w stężeniach od 0,1 do 0,8%. Stwierdzono, że zastosowane olejki eteryczne wpływały na wzrost grzybni pieczarki. Stężenia olejków 0,05 i 0,1% nie powodowały istotnego zmniejszenia szybkości wzrostu grzybni. Stężenie olejków powyżej 0,2% w pożywce powodowało znaczące obniżenie szybkości wzrostu grzybni, a przy najwyższych stężeniach olejków grzybnia pieczarki nie wykazywała wzrostu. Stężenie olejków miało istotny wpływ na tworzenie zawiązków owocników. Stwierdzono, że im wyższe stężenie badanych olejków, tym silniejszy był efekt hamowania tworzenia zawiązków. Najwyższe z zastosowanych stężeń olejków spowodowały całkowite zahamowanie tworzenia zawiązków. 

Słowa kluczowe
mushroom cultivation; biological control; tea tree oil; hemp oil; sage oil; uprawa grzybów; biologiczna ochrona; olejek z drzewa herbacianego; olejek konopny; olejek szałwiowy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1217-1221
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-209
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy