Progress in Plant Protection

Integrated plant protection and pest resistance to pesticides in Poland

Integrowana metoda ochrony roślin a odporność agrofagów na pestycydy w Polsce 

Joanna Zamojska, e-mail: j.zamojska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Henryk Malinowski

Emerytowany Profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa Zakładu Ochrony Lasu , Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn , Polska
Streszczenie

Factors influencing the development of agrophages’ resistance to pesticides, as well as methods for its prevention are discussed in the article. A special emphasis has been paid to integrated plant protection programmes as main factors to reduce resistance risk to pesticide. Some examples of the effective use of rotation of insecticide active substances with different mode of action to reduce the development of pests’ resistance in Poland are also shown. 

 

Przedstawiono czynniki wpływające na rozwój zjawiska odporności agrofagów na pestycydy oraz metody zapobiegania zjawisku odporności w Polsce. Przedyskutowano wpływ stosowania zasad integrowanej metody ochrony roślin na ograniczanie zjawiska odporności w naszym kraju, kładąc nacisk na możliwość zmniejszenia nacisku selekcyjnego środków ochrony roślin. Podano przykłady skutecznego wpływu rotacyjnego stosowania substancji aktywnych insektycydów o różnych mechanizmach działania na ograniczenie zjawiska odporności owadów w Polsce. 

Słowa kluczowe

resistance to pesticides; integrated plant protection; odporność na pestycydy; integrowana ochrona roślin  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1222-1226
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-210
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy