Progress in Plant Protection

The impact of different positions of yellow sticky traps on the effectiveness of carrot fly – Chamaepsila rosae (Fabr.) sampling in carrot crops
Wpływ ustawienia żółtych tablic lepowych pod różnym kątem na efektywność odłowu połyśnicy marchwianki – Chamaepsila rosae (Fabr.) na plantacjach marchwi

Dariusz Rybczyński, e-mail: dariusz.rybczynski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 - Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Maria Rogowska, e-mail: maria.rogowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 - Maja 1/3, 96 - 100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

The study was conducted in the years 2011–1013 at the experimental fields of Research Institute of Horticulture in Skierniewice and the Agricultural School in Powiercie. The aim of the investigation was to develop a new way method of setting yellow sticky traps for early monitoring of Chamaepsila rosae (Fabr.) in carrot fields. The yellow sticky traps were positioned at 30°, 45°, 90° angles relative to the ground surface. The traps angled at 45° were more effective in trapping the first and second generation of carrot fly than the traps which were positioned at 30° and 90°.

 

Badania przeprowadzono w latach 2011–2013 na polach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu. Celem badań było opracowanie nowego sposobu ustawiania żółtych tablic lepowych do wczesnego sygnalizowania nalotu osobników dorosłych połyśnicy marchwianki [Chamaepsila rosae (Fabr.)] na plantacje. Do sygnalizacji nalotu wykorzystano żółte tablice lepowe ustawione pod różnym kątem nachylenia (30°, 45°, 90°) w stosunku do powierzchni gruntu. Najefektywniejsze w odławianiu obu pokoleń połyśnicy okazały się tablice ustawione pod kątem 45°, w porównaniu do ustawienia tablic pod kątem 30° i 90°.

Słowa kluczowe
carrot fly; sticky traps; monitoring; połyśnica marchwianka; tablice lepowe; monitoring
Referencje

Dufault C.P., Coaker T.H. 1987. Biology and control of the carrot fly, (Psila rosae Fabr.). Agricultural Zoology Reviews 2: 97–134.

Ellis P.R., Ester A. 1999. Possible reasons for the decline in carrot fly (Psila rosae Fabr.) infestations in western Europe. IOBC/WPRS Bulletin 22 (5): 83–88.

Finch S., Collier R.H. 1989. Effects of the angle of inclination of traps on the numbers of large Diptera caught on sticky boards in certain vegetable crops. Entomologia Experimentalis et Applicata 52: 23–27.

Legutowska H. 1984a. Occurrence of the carrot rust fly (Psila rosae Fabr.) in some regions in carrot cultivation and economic losses caused by this pest. Annals of Warsaw Agriculture University, SGGW-AR, Horticulture 12: 69–74.

Legutowska H. 1984b. Biology and ecology of the carrot rust fly (Psila rosae Fabr.). Annals of Warsaw Agriculture University, SGGW-AR, Horticulture 12: 61–68.

Pruszyński S., Walczak F. 2006. Rola regionalnej sygnalizacji w wyznaczaniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów. [The role of regional pests and diseases monitoring in determination of the optimal date of chemical control treatments]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 169–175.

Ravn H.P., Esbjerg P. 1994. Current status of monitoring populations of Delia radicum, Psila rosae and Agrotis segetum in field vegetable crops in Denmark. IOBC/WPRS Bulletin 17 (8): 51–54.

Schoneveld J.A., Ester A. 1994. Trapping carrot fly (Psila rosae F.) the effect of wind direction. IOBC/WPRS Bulletin 17 (8): 23–30.

Szwejda J. 1988. Znaczenie i szkodliwość muchówek (Diptera) w warzywnictwie. Wiadomości Entomologiczne 8 (1–2): 27–34.

Szwejda J. 2002. Sygnalizacja i metody ochrony marchwi i pietruszki przed połyśnicą marchwianką (Psila rosae Fabr.). s. 21–23. W: „Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w warzywach polowych”. Ogólnopolska Konferencja. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 08.08.2002, 74 ss.

Szwejda J., Wrzodak R. 2007. Phytophagous entomofauna occurring on carrot and plant protection methods. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 95–102.

Wrzodak R., Rogowska M. 2013. Zwalczanie połyśnicy marchwianki (Psila rosae) w uprawach warzyw z rodziny selerowatych (Apiaceae) z wykorzystaniem monitoringu. Episteme 20 (1): 633–642.   

Progress in Plant Protection (2015) 55: 312-315
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-05-05 10:32:29
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-054
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy