Progress in Plant Protection

Determining the optimal timing of insecticide applications for control of cabbage root fly (Delia radicum L.) based on monitoring
Ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum L.) na podstawie monitoringu  

Robert Wrzodak, e-mail: robert.wrzodak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Katarzyna Woszczyk, e-mail: katarzyna.woszczyk@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Andrzej Lewandowski, e-mail: andrzej.lewandowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Dariusz Rybczyński, e-mail: dariusz.rybczynski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

The research to determine the optimal terms of treatments against cabbage root fly (Delia radicum L.) on early and late cultivars of white cabbage was conducted in the 2012–2013, in Research Institute of Horticulture in Skierniewice and on the farm of agricultural college in Powiercie. The efficacy of treatments applied at different times: 2, 5 and 7 days after exceeding the threshold of harmfulness were compared in the field experiments. The treatment performed five days after exceeding the threshold of harmfulness provided the best result. The developed method will be the basis of integrated brassica crop protection against cabbage root fly.

 

W latach 2012–2013 w Instytucie Ogrodnictwa oraz w gospodarstwie Zespołu Szkół Rolniczych w Powierciu prowadzono badania mające na celu ustalenie optymalnych terminów wykonywania zabiegów zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum L.) na wczesnych i późnych odmianach kapusty głowiastej białej. Monitorowanie nalotu prowadzono przy użyciu pułapki zapachowej. W doświadczeniach porównano skuteczność zabiegów wykonanych w różnych terminach: 2, 5 i 7 dni po przekroczeniu ustalonego progu szkodliwości. Najlepsze efekty w zwalczaniu śmietki kapuścianej uzyskano przeprowadzając zabieg w terminie 5 dni po przekroczeniu progu szkodliwości. Opracowana metoda będzie stanowić podstawę integrowanej ochrony warzyw kapustnych przed śmietką kapuścianą.

Słowa kluczowe
cabbage root fly; monitoring; efficacy of treatments;  śmietka kapuściana; monitoring; skuteczność zwalczania
Referencje

Bligaard J., Meadow R., Nielsen O., Percy-Smith A. 1999. Evaluation of felt traps to estimate egg numbers of cabbage root fly, Delia radicum, and turnip root fly, Delia floralis in commercial crops. Entomologia Experimentalis et Applicata 90 (2): 141–148.

Bracken G.K. 1988. Seasonal occurrence and infestation potential of cabbage maggot, Delia radicum (L.) (Diptera: Anthomyiidae), attacking rutabaga in Manitoba as determined by captures of females in water traps. The Canadian Entomologist 120 (07): 609–614.

Boczek J., Dąbrowski Z.T. 2005. Zadania systematyki i taksonomii stawonogów a potrzeby nowoczesnej ochrony roślin. [Challenge to arthropod systematics and taxonomy: meeting the leeds of modern plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 60–67.

Collier R.H., Finch S., Phelps K. 1991. A simulation model for forecasting the timing of attacks of Delia radicum on cruciferous crops. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 21 (3): 419–424.

Eckenrode C.J., Arn H. 1972. Trapping cabbage maggots with plant bait and allyl isothiocyanate. Journal of Economic Entomology 65 (5): 1343–1345.

Finch S., Skinner G. 1974. Some factors affecting the efficiency of water traps for capturing cabbage root flies. Annals Applied Biology 77: 213–226.

Finch S., Skinner G. 1982. Trapping cabbage root flies in traps baited with plant extracts and with natural and synthetic isothiocyanates. Entomologia Experimentalis et Applicata 31: 133–139.

Franz J.M., Krieg A. 1975. Biologiczne zwalczanie szkodników. PWRiL, Warszawa, 226 ss.

Kagan F. 1976. Metody prognozowania i sygnalizacji występowania ważniejszych szkodników roślin warzywnych. Część II: Metody sygnalizacji i prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin. Instrukcja dla służb ochrony roślin. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 281 ss.

Paruch E. 2001. Naturalne i syntetyczne antyfidanty owadów. Wiadomości Chemiczne 55: 93–149.

Ravn H.P., Esbjerg P. 1994. Current Status of monitoring of Delia radicum, Psila rosae and Agrotis segetum in field vegetable crops in Denmark. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 17: 51–54.

Rogowska M., Szwejda J. 2002. Porównanie dwóch typów pułapek do odławiania imagines śmietki kapuścianej (Delia radicum L.). [Comparison of two trap types to catch of cabbage root fly adults (Delia radicum L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 42 (2): 622–624.

Rogowska M. 2005. Stosowanie nowej pułapki feromonowej do monitorowania nalotu piętnówki kapustnicy (Mamestra brassicae L.) występującej na warzywach kapustowatych. s. 51–53. Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa „Nauka – Praktyce”. Skierniewice, 20.10.2005, 76 ss.

Ruszkowski J. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Roczniki Nauk Rolniczych 3 (3): 1–24.

Ruszkowski J., Prüffer J., Krasucki A., Minkiewicz S., Keler S., Strawiński K., Pronin J. 1935. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Cz. B: Szkodniki Roślin 2 (2–3): 2–20.

Szwejda J. 1975. Ekologia śmietki kapuścianej (Hylemyia brassicae (Bché)) (Diptera: Anthomyiidae). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E – Ochrona Roślin 5 (1): 43–74.

Szwejda J. 1999. Stan i potrzeby badań entomologicznych w zakresie ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami. [Status of entomology researches in protection of vegetable crops in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (1): 43–51.

Szwejda J. 2004. Przegląd szkodników i ich wrogów naturalnych aktualnie występujących na warzywach kapustowatych w Polsce. Nowości Warzywnicze 39: 97–104.

Szwejda J. 2010. Fitofagiczna entomofauna warzyw kapustowatych występująca na plantacjach w Polsce w latach 1861–2010. s. 16–19. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Warzywnicza „Postęp w integrowanej produkcji warzyw kapustowatych”. Skierniewice, 21.10.2010, 60 ss.

Szwejda J., Wrzodak R. 2005. Ogólnopolski system monitorowania śmietki kapuścianej na plantacjach kalafiora, brokułu i kapusty pekińskiej w uprawie jesiennej. s. 45–53. Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa „Nauka – Praktyce”. Skierniewice, 20.10.2005, 76 ss.

Szwejda J., Wrzodak R. 2006. Ogólnopolski system monitorowania śmietki kapuścianej na plantacjach warzyw kapustowatych. [Nationwide system for monitoring of cabbage root fly (Delia radicum) on cabbage plantations in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 270–275.

Talhouk A.M.S. 2002. Insects & Mites: Injurious to Crops in Middle Eastern Countries. American University of Beirut Press, Beirut, 176 pp.

Traynier R.M.M. 1965. Chemostimulation of oviposition by the cabbage root fly, Erioischia brassicae (Bouche). Nature (London) 207: 218–219.

Wiech K., Kałmuk J., Pawelec A. 2001. Wykorzystanie pułapek feromonowych do prognozowania niektórych szkodników warzyw. [Use of pheromone traps for forecasting some of the pests of vegetables]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 41 (2): 450–453.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 369-374
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-05-28 13:42:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-063
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy