Progress in Plant Protection

Occurrence of parasitoids of the family Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań
Występowanie parazytoidów z rodziny gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Rzańska, e-mail: marta.rzanska@up.poznan.pl

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Hanna Piekarska-Boniecka, e-mail: boniecka@up.poznan.pl

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Paweł Trzciński, e-mail: trzcinsk@up.poznan.pl

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The study was conducted at the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań in 2007–2009. The aim of the study was to investigate the quality and quantity structure of the Pimplinae parasitoids of the selected subfamily Ichneumonidae, which colonize plants growing in this area. The study used the method of trapping adults of parasitoids to yellow Moericke’s traps. A total of 748 samples were collected. The results showed that 130 individuals of Ichneumonidae belonging to 31 species were caught. The occurrence of 29 species belonging to the subfamily Pimplinae and one species of the subfamily Poemeniinae and Rhyssinae was confirmed. Pimpla contemplator (Muell.) (31,2%), Zaglyptus multicolor (Grav.) (8,0%), Itoplectis maculator (F.) (5,6%) and P. flavicoxis (Thoms.) (5,6%) were counted as the dominant species of this subfamily. The performed studies have demonstrated that urban green spaces are readily colonized by parasitoids, which have a significant impact on the health status of the plants because they limit the number of pests that feed on plants.

 

Badania prowadzone były w latach 2007–2009 na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich celem było poznanie struktury jakościowo-ilościowej zgrupowań parazytoidów z wybranych podrodzin Ichneumonidae, zasiedlających rośliny rosnące na tym terenie. W badaniach wykorzystano metodę odłowu imagines parazytoidów do żółtych pułapek Moerickego. W latach 2007–2009 w Ogrodzie Botanicznym pobrano 748 prób. Odłowiono 130 osobników Ichneumonidae oznaczo-nych do 31 gatunków. Stwierdzono występowanie 29 gatunków należących do podrodziny Pimplinae oraz po jednym gatunku z pod-rodziny Poemeniinae i Rhyssinae. Dominującymi gatunkami w najliczniejszej z podrodzin okazały się: Pimpla contemplator (Muell.) (31,2%), Zaglyptus multicolor (Grav.) (8,0%), Itoplectis maculator (F.) (5,6%) oraz P. flavicoxis (Thoms.) (5,6%). Prowadzone badania wykazały, że tereny zieleni miejskiej są chętnie zasiedlane przez parazytoidy, które w znaczący sposób wpływają na stan zdrowotny roślin, ponieważ ograniczają liczebność żerujących na nich szkodników roślin.

Słowa kluczowe
Ichneumonidae; parasitoids; pests of plants; Pimplinae; Poznań; urban greenery;  parazytoidy; szkodniki roślin; zieleń miejska  
Referencje

Bałazy S., Michalski J., Sawoniewicz J. 1979. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, III: Ichneumonidae (Hymenoptera). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią XXXIII, Seria C, 32: 69–79.

Bałazy S., Michalski J. 1983. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. Folia Forestalia Polonica, Seria A, 25: 163–184.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2007. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 ss.

Georgiev G. 2000. Studies on larval parasitoids of Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) on urban poplars (Populus spp.) in Sofia, Bulgaria. Annals of Forest Science 57: 181–186.

Kaźmierczak T. 2010. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) – ich budowa i życie. DRUKPOL, Kraków, 190 ss.

Kaźmierczakowa R., Kaźmierczak T., Kosior A. 1997. Kwiecistość łąk Pienińskiego Parku Narodowego i jej związek z fauną trzmielowatych (Bombini) i gąsienicznikowatych (Ichneumonidae). Ochrona Przyrody 54: 27–58.

Minami T., Ishii M., Temma K. 1999. Difference in parasitoid complex of gypsy moth, Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae), between mountain coppice and urban greenery in Osaka, Japan. Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 43 (4): 169–174.

Olszak R.W. 2010. Rola parazytoidów błonkoskrzydłych w regulacji liczebności roślinożerców. [The importance of hymenopteran parasitoids in limitation of phytophagous insects]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1095–1102.

Piekarska-Boniecka H. 2004. Pimplinae, Diacritinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) terenów zieleni miasta Poznania. s. 179–186. W: „Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku” (P. Indykiewicz, T. Barczak, red.). LOGO, Bydgoszcz, 580 ss.

Piekarska-Boniecka H. 2005. Dynamika zgrupowań Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w krajobrazie rolniczym środkowej Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 366, 204 ss.

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. 2009a. Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [Parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 874–877.

Piekarska-Boniecka H., Ratajczak J., Dolańska-Niedbała E. 2009b. Parasitic wasps of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies at Kórnik Arboretum. Folia Horticulturae 21 (1): 119–127.

Sawoniewicz J. 1982. Ichneumonidae (Hymenoptera) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zoologica 36: 5–39.

Sawoniewicz J. 1986. Structure of Ichneumonidae (Hymenoptera) communities in urban green areas of Warsaw. Memorabilia Zoologica 41: 103–124.

Szulczewski J. 1939. Błonkówki (Hymenoptera). Cz. II. Gąsieniczniki (Ichneumonidae). Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego, Poznań, 28 ss.

Tomalak M. 2003. Najważniejsze problemy ochrony drzew miejskich przed szkodnikami. [Most important issues in protection of urban trees against pest insects]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (1): 427–435.

Tomalak M. 2006. Postrzeganie drzew, szkodników oraz zabiegów ochrony roślin na obszarach parków i lasów miejskich. [Citizen’s perceptron of trees, tree pests and pest management – related activity in urban parks and forests]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 337–343.

Yu D.S., Horstmann K. 1997. A catalogue of world Ichneumonidae (Hymenoptera). Part 1 and 2. Memoirs of the American Entomological Institute 58.

Yu D.S. 2012. Interactive catalogue of world Ichneumonidae. Taxapad. http://www.taxapad.com/ [Accessed: 01.12.2014].

Progress in Plant Protection (2015) 55: 340-345
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-05-13 09:10:20
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-058
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy