Progress in Plant Protection

The multidirectional effects of insecticide-fungicide tank mix applications in maize protection

Wielokierunkowe działanie mieszanin insektycydowo-fungicydowych w ochronie kukurydzy 

Sławomir Drzewiecki, e-mail: s.drzewiecki@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Barbara Krzyzińska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Joanna Pietryga

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska
Streszczenie

In 2012–2013, studies were conducted to assess the effect of reducing the population of Ostrinia nubilalis Hübner using tank mixes of insecticides with a fungicide to control the causal agents of diseases affecting leaves and cobs of maize. The study used both pyrethroid and oxadiazine insecticides (Karate Zeon 050 CS and Steward 30 WG). The products were applied alone or in a tank mix with a fungicide containing pyraclostrobin and epoxiconazole (Retengo Plus 183 SE) at the time of onset (T1) and mass hatching (T2) of O. nubilalis caterpillars. The study found that an application of the insecticides and their mixes with the fungicide significantly decreased the number of O. nubilalis larvae in maize cobs and the number of damaged maize plants. Lower number of O. nubilalis larvae in maize cobs resulted in a significant reduction of maize cob area infected with the fungi from Fusarium genus and the mycotoxin content in maize grain.

 

W latach 2012–2013 prowadzono badania, których celem była ocena wpływu redukcji populacji omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hübner) na ograniczenie występowania sprawców chorób liści i kolb kukurydzy przez zastosowanie mieszanin insektycydów z fungicydem w uprawie kukurydzy. Zastosowano insektycydy z grupy pyretroidów i oksadiazyn (Karate Zeon 050 CS i Steward 30 WG). Środki aplikowano samodzielnie oraz w mieszaninach z fungicydem zawierającym piraklostrobinę i epoksykonazol (Retengo Plus 183 SE), na początku (T1) oraz w czasie masowego wylęgu (T2) gąsienic omacnicy prosowianki. Stwierdzono istotne zmniejszenie liczebności larw omacnicy prosowianki w kolbach i mniejszy udział roślin uszkodzonych przez gąsienice po zastosowaniu insektycydów i mieszanin insektycydowo-fungicydowych. Ochrona insektycydowa przyczyniając się do zmniejszenia zasiedlenia kolb kukurydzy przez larwy O. nubilalis wpłynęła na istotne zmniejszenie porażenia powierzchni kolb kukurydzy przez grzyb rodzaju Fusarium oraz zawartości mikotoksyn w ziarnie. 

Słowa kluczowe
insecticides; fungicides; Ostrinia nubilalis; Fusarium spp.; mycotoxin;  insektycydy; fungicydy;  mikotoksyny 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 394-399
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-066
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy