Progress in Plant Protection

Efficacy of foramsulfuron + iodosulfuron applied with adjuvants and zinc fertilizer

Efektywność mieszaniny foramsulfuronu z jodosulfuronem stosowanej z adiuwantami i nawozem cynkowym 

Robert Idziak, e-mail: robertid@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-623 Poznań , Polska

Zenon Woźnica

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-623 Poznań, Polska

Piotr Szulc

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-623 Poznań, Polska
Streszczenie

The field experiments were carried out in 2012 and 2013 to evaluate maize yield and control of weeds with foramsulfuron + iodosulforone at 45.00 + 1.5 g/ha applied once and at 22.5 + 0.75 g/ha applied twice (at the stage of weed seedlings) with methylated seed oil adjuvant, zinc fertilizers – 1 kg Zn/ha (ZnSO4 × 7H2O in 2012 and ZnCl2 in 2013) or experimental adjuvants, containing mixtures of nonionic surfactants with zinc fertilizer (1 kg Zn/ha). Foramsulfuron + iodosulfuron at full rate provided great weed control of broadleaved and grass weeds in maize. Foramsulfuron + iodosulfuron applied sequentially at reduced rates with adjuvants control weeds at least 97%. There was no antagonistic effect of zinc fertilizers on the herbicidal efficacy. Temporary, pass injuries on maize plants caused by ZnCl2 were observed. Application of foramsulfuron + iodosulfuron alone or with methylated seed oil adjuvant, zinc fertilizers or experimental adjuvants resulted in the higher maize yield than in the untreated control. There was no apparent effect of zinc fertilizer on grain yield of maize.

 

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2012 i 2013 w celu oceny plonu kukurydzy i zwalczania chwastów przez mieszaninę foramsulfuron + jodosulfuron (45 + 1,5 g/ha) stosowaną jednokrotnie oraz w dawce 22,5 + 0,75 g/ha aplikowaną dwukrotnie (w fazie siewek chwastów) z dodatkiem metylowanych estrów kwasów tłuszczowych, nawozów cynkowych – 1 kg Zn/ha (ZnSO4 × 7H2O w 2012 i ZnCl2 w 2013 roku) oraz adiuwantów eksperymentalnych zawierających mieszaninę niejonowych surfaktantów z nawozem cynkowym (1 kg Zn/ha). Mieszanina foramsulfuron + jodosulfuron w dawce pełnej skutecznie zwalczała chwasty dwu- i jednoliścienne, a w dawkach zredukowanych, w dwóch zabiegach z dodatkiem adiuwantów ograniczała występowanie chwastów w co najmniej 97%. Nie stwierdzono negatywnego wpływu nawozów cynkowych na działanie herbicydu. Stwierdzono przemijające uszkodzenia roślin kukurydzy spowodowane przez dodatek ZnCl2. Zabieg mieszaniną foramsulfuron + jodosulfuron bez lub z dodatkiem metylowanych estrów, nawozów cynkowych bądź adiuwantów eksperymentalnych wpłynął na uzyskanie wyższych plonów niż z obiektu kontrolnego. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu nawozów cynkowych na plon ziarna kukurydzy. 

Słowa kluczowe
foramsulfuron; iodosulfuron; adjuvant; zinc fertilizer; weed control;  jodosulfuron; adiuwant; nawóz cynkowy; zwalczanie chwastów  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 407-411
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-069
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy