Progress in Plant Protection

Profitability of cultivation of raspberry variety Polka

Opłacalność uprawy malin odmiany Polka 

Alicja Baranowska, e-mail: alabar@tlen.pl

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej Katedra Nauk o Środowisku, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska , Polska

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce , Polska

Katarzyna Świerczewska-Pietras

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej Katedra Nauk o Środowisku, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
Streszczenie

Field experiments were conducted on commercial plantation with an area of 1 hectare between the years 2011–2013. The production was established on a sandy soil classified as IVb bonitation class. The research material consisted of data regarding a cultivation of an autumn raspberry variety Polka. The aim of the study was to determine the economic efficiency of Polka production on the basis of SGM (Standard Gross Margin). The results revealed that the production of raspberries in 2011–2013 was profitable. In the direct cost structure, the purchase of raspberry seedlings was one of the lowest expenses unlikely to some specific costs which covered labor hired to manual harvesting. Moreover, plant protection products as well as mineral fertilization shared significant fraction in the cost structure.

 

Badania polowe przeprowadzono w latach 2011–2013 na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1 ha, założonej na glebie lekkiej zaliczanej do klasy bonitacyjnej IVb. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące uprawy malin jesiennych odmiany Polka. Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy malin na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). Stwierdzono, że produkcja malin w latach 2011–2013 była opłacalna. Wśród kosztów bezpośrednich największe były specjalistyczne, które obejmowały koszty najmu siły roboczej do ręcznego zbioru owoców, a najtańszy był zakup sadzonek malin. W strukturze kosztów bezpośrednich duży udział miały również koszty wykonanych zabiegów chemicznych oraz nawożenia mineralnego. 

Słowa kluczowe
costs; profitability of cultivation; raspberry yield; gross margin; koszty; opłacalność uprawy; plon malin; nadwyżka bezpośrednia  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 419-422
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-071
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy