Progress in Plant Protection

Evaluation of yellow lupine plant infection by fungal pathogens in different regions of Poland

Ocena porażenia roślin łubinu żółtego w różnych rejonach Polski przez patogeny grzybowe 

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy , Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , Polska

Anna Podleśna

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy , Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , Polska
Streszczenie

The experiments were conducted during 2010–2012 at the Experimental Stations of The Research Centre for Cultivar Testing. The following yellow lupine cultivars were included in the studies: Baryt, Dukat, Lord, Mister, Parys, Perkoz, Talar and Taper. The occurrence of yellow lupine diseases such as anthracnose, root rots, leaf-spot, Fusarium wilt and Sclerotinia stem rot was evaluated. The aim of the study was the evaluation of infection degree of yellow lupine plants by fungal diseases in dependence on cultivar and the course of weather conditions in particular regions of Poland. In all the years of studies, the plant infection by pathogenic fungi was not too large and in greater intensity occurred only in some locations. Anthracnose and Fusarium dominated among identified lupine diseases occurred in regions of Poland with high amount of precipitations and temperature during lupine blooming stage. Among evaluated yellow lupine cultivars only some showed definitely greater resistance to all analyzed fungal diseases. The lupine cultivar Mister was infected at lower degree by fungal pathogens, especially in compare to the cultivar Paris. The results revealed great differences in the yellow lupine yielding between regions of its cultivation. However, in the most regions of Poland the highest yields gave the yellow lupine cultivar Baryt, while the lowest – the cultivar Parys.

 

Doświadczenia prowadzono w latach 2010–2012 w Stacjach Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). W badaniach uwzględniono odmiany łubinu żółtego: Baryt, Dukat, Lord, Mister, Parys, Perkoz, Talar i Taper. Określano występowanie chorób łubinu żółtego: antraknoza, zgorzel siewek, brunatna plamistość liści, fuzaryjne więdnięcie łubinu, zgnilizna twardzikowa. Celem badań była ocena stopnia porażenia łubinu żółtego przez patogeny grzybowe w zależności od odmiany oraz przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych rejonach Polski. We wszystkich latach doświadczeń porażenie roślin przez grzyby chorobotwórcze nie było zbyt duże i w większym nasileniu występowało tylko w niektórych miejscowościach. Spośród stwierdzonych chorób łubinu dominowała antraknoza i fuzaryjne więdnięcie łubinu występujące w rejonach Polski z dużą ilością opadów i wysoką temperaturą w okresie kwitnienia łubinu. W obrębie uwzględnionych w badaniach odmian łubinu żółtego nie było zbyt dużo odmian wyróżniających się zdecydowanie większą odpornością na wszystkie analizowane grzyby chorobotwórcze. Jedynie odmiana Mister była nieco mniej porażana przez patogeny chorobotwórcze, zwłaszcza w porównaniu do odmiany Parys, która była najsilniej porażana. Stwierdzono duże różnice w plonowaniu łubinu żółtego pomiędzy rejonami jego uprawy. W większości rejonów Polski na ogół najlepiej plonował łubin odmiany Baryt, a najsłabiej – odmiana Parys. 

Słowa kluczowe
yellow lupine; cultivar; pathogens; regions of Poland; yielding; łubin żółty; odmiana; patogeny; regiony Polski; plonowanie ;  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 423-429
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-072
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy