Progress in Plant Protection

Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes of field bean

Wpływ dawki startowej azotu oraz dokarmiania dolistnego na wskaźnik LAI oraz porażenie przez patogeny grzybowe dwóch morfotypów bobiku 

Wacław Jarecki, e-mail: waclaw.jarecki@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Katedra Produkcji Roślinnej , Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów , Polska

Dorota Bobrecka-Jamro

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy Katedra Produkcji Roślinnej , Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska
Streszczenie

This paper describes the influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI (leaf area index) index and on infection of fungal pathogens of two morphotypes of faba beans. Occurrence of ascochyta blight (Ascochyta fabae), chocolate spots (Botrytis fabae) and faba bean rust (Uromyces fabae) was analysed. In the years 2011–2013 strict field tests were carried at the Experimental Station of Variety Evaluation in Przecław. The following factors were analysed: initial nitrogen dose (25 kg/ha), foliar nutrition (Basfoliar 6-12-6) and Granit and Amulet cultivars. The initial dose of nitrogen considerably increased LAI index in comparison with the control but the foliar nutrition did not influence LAI index as compared with the control. Amulet cultivar was better than Granit cultivar as far as tested parameters were concerned. According to the obtained results fertilization with the initial dose of nitrogen and foliar nutrition did not influence the infection severity of diseases caused by the examined fungal pathogens in respect to the control. On the other hand the cultivars were sensitive to the studied diseases at a different level and it varied in individual years. Granit cultivar as compared with Amulet was infected more by ascochyta blight and chocolate spots and less by faba bean rust.

 

W pracy określono wpływ dawki startowej azotu oraz dokarmiania dolistnego na wskaźnik LAI (leaf area index) oraz porażenie przez grzyby chorobotwórcze dwóch morfotypów bobiku. Ocenie poddano występowanie askochytozy bobiku (Ascochyta fabae), czekoladowej plamistości bobiku (Botrytis fabae) i rdzy bobiku (Uromyces fabae). Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011–2013 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu. Badanymi czynnikami były: dawka startowa azotu (25 kg/ha), dokarmianie dolistne (Basfoliar 6-12-6) oraz odmiany Granit i Amulet. Zastosowana dawka startowa azotu istotnie zwiększyła, natomiast dokarmianie dolistne nie zróżnicowało wskaźnika LAI w porównaniu do obiektu kontrolnego. Odmiana Amulet badanym parametrem przewyższyła odmianę Granit. Uzyskane wyniki badań nie wykazały istotnego wpływu nawożenia startowego azotem, jak i dolistnego dokarmiania na stopień porażenia przez badane patogeny grzybowe w odniesieniu do roślin kontrolnych. Stwierdzono odmianową podatność na oceniane choroby oraz zmienność ich nasilenia w poszczególnych latach. Odmiana Granit w porównaniu do odmiany Amulet była silniej porażona przez A. fabae i B. fabae, a w mniejszym stopniu przez U. fabae

Słowa kluczowe
field bean; Ascochyta fabae; Botrytis fabae; Uromyces fabae; tannins; determinate variety; traditional variety; bobik; taniny; odmiana samokończąca; odmiana tradycyjna 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 430-436
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-073
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy