Progress in Plant Protection

Usage of plant protection products, costs and profitability of reducing weed infestation at an individual farm in the years 2004–2013

Zużycie środków ochrony roślin oraz koszty i opłacalność redukowania stanu zachwaszczenia w gospodarstwie indywidualnym w latach 2004–2013 

Maria Golinowska, e-mail: maria.golinowska@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Michał Kruszyński

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Tomasz Wiciak

Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie , Puławskiego 3, 46-100 Namysłów , Polska

Krzysztof Rutkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Streszczenie

In the years 2004–2013, the field experiments were carried out at an individual farm, located in Opolskie Province. The research aimed at the estimation of expenditure on chemical control of weed infestation in cultivation of cereals, oilseed rape, sugar beet and potatoes, as well as estimation of profitability of chemical treatments applied for this purpose. The expenditure on chemical weed control consisted of the use of herbicides in kg/ha, in PLN, kg of active substance, costs of performing weed control for several times. The profitability of plant protection treatment was expressed by the coverage rate. The research materials came from the farm and were subjected to vertical analysis, analysis of unit cost, as well as statistical methods. The research proved high diversity of expenditure on chemical weed control in the examined plant cultivation. Especially high costs of chemical weed control characterized cultivation of sugar beet and oilseed rape.

 

W gospodarstwie indywidualnym położonym w województwie opolskim w latach 2004–2013 prowadzono badania, których celem było określenie nakładów na chemiczne redukowanie stanu zachwaszczenia w uprawie: zbóż, rzepaku ozimego, buraków cukrowych i ziemniaków oraz opłacalności przeprowadzenia zabiegów chemicznych redukowania chwastów. Nakłady na ochronę chemiczną dotyczą zużycia herbicydów w kg/ha, w PLN oraz kg substancji czynnej, kosztów przeprowadzania zabiegu chwastobójczego, krotności zabiegu. Opłacalność zabiegu ochronnego przedstawiono za pomocą wskaźnika pokrycia kosztów. Materiały do badań pochodziły z gospodarstwa rolnego, a opracowano je metodą analizy ekonomicznej pionowej, kosztów jednostkowych oraz metodami statystycznymi. Badania wykazały duże zróżnicowanie nakładów na chemiczne redukowanie zachwaszczenia w analizowanych uprawach. Wysokimi kosztami chemicznego zwalczania chwastów charakteryzowała się uprawa buraków cukrowych i rzepaku ozimego. 

Słowa kluczowe
weed control costs; profitability; individual farm; usage of plant protection; koszty zwalczania chwastów; opłacalność; gospodarstwo indywidualne; zużycie środków ochrony roślin 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 437-443
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-074
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy