Progress in Plant Protection

Efficacy of lower doses of aminopyralid + piroksysulam + florasulam (Lancet Plus 125 WG) applied with adjuvant in winter wheat

Ocena skuteczności działania obniżonych dawek mieszaniny aminopyralid + piroksysulam + florasulam (Lancet Plus 125 WG) z dodatkiem adiuwanta w pszenicy ozimej 

Krystyna Miklaszewska, e-mail: K.Miklaszewska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Roman Kierzek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of this study was to evaluate weed susceptibility to herbicides, applied at reduced doses in winter wheat. The herbicide Lancet Plus 125WG (aminopyralid + piroksysulam + florasulam) was used in a tank-mixture with the adjuvant Olstick 90 EC at a dose of 1.0 l/ha. The herbicide was applied at five doses: at the recommended dose, and at 75, 62.5, 50 and 37.5% of the recommended dosage. Lancet Plus 125 WG at the dose of 0.2 kg/ha was used as a standard. The experiments were conducted in randomized block design with four replications at the Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra and on the private farm in Kluczewo Huby during two growing seasons (2010/2011 and 2012/2013). The tested herbicides were applied from the full tillering stage until first node stage of winter wheat (BBCH 25–31). During treatment the weed species were at a growth stage from 14 to 31 according to BBCH scale. The most common species of weeds were: Viola arvensis, Centaurea cyanus, Papaver rhoeas, Brassica napus, Matricaria inodora, Thlaspi arvense and Apera spica-venti. The results showed the possibility to reduce the herbicide doses at range of 25–50%, while maintaining their high herbicidal effectiveness and good effect on the stability of grain yield.

 

Celem badań była ocena wrażliwości chwastów występujących w uprawie pszenicy ozimej na obniżone dawki herbicydu Lancet Plus 125 WG (aminopyralid + piroksysulam + florasulam) stosowanego łącznie z adiuwantem Olstick 90 EC w dawce 1 l/ha. Herbicyd aplikowano w pięciu dawkach: pełnej, rekomendowanej oraz w 75; 62,5; 50 oraz 37,5% dawki zalecanej. Porównawczo zastosowano Lancet Plus 125 WG bez adiuwanta, w zalecanej dawce 0,2 kg/ha. Doświadczenia prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2010/2011 i 2012/2013) na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze oraz w prywatnym gospodarstwie Kluczewo Huby w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Herbicydy aplikowano w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25–31). W momencie zabiegu chwasty znajdowały się w fazach BBCH od 14 do 31. Najczęściej występującymi gatunkami chwastów były: Viola arvensis, Centaurea cyanus, Papaver rhoeas, Brassica napus, Matricaria inodora, Thlaspi arvense oraz Apera spica-venti. Wyniki wskazują, że łączne stosowanie herbicydu Lancet Plus 125 WG z adiuwantem Olstic 90 EC pozwala na obniżenie dawki herbicydu w granicach 25–50%, przy zachowaniu wysokiej skuteczności chwastobójczej oraz stabilnego plonowania pszenicy ozimej. 

Słowa kluczowe
winter wheat; weeds; reduced doses; herbicide; adjuvant; aminopyralid + piroksysulam + florasulam;  pszenica ozima; chwasty; obniżone dawki; herbicydy; adiuwant
Progress in Plant Protection (2014) 54: 451-455
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-076
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy