Progress in Plant Protection

The influence of different spore concentrations of entomopathogenic and nematopathogenic fungi on survival of the predatory mite Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor)

Wpływ różnych koncentracji zarodników grzybów entomopatogenicznych i nematopatogenicznych na przeżywalność drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor) 

Tomasz Pytlak, e-mail: t.pytlak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Biologicznych , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Żaneta Fiedler

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Biologicznych , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Danuta Sosnowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Biologicznych , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The experiment was performed under the laboratory conditions at the Department of Biological Pest Control, Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań. The aim of the study was to determine the influence of different spore concentrations of pathogenic fungi on survival of the predatory mite Amblydromalus limonicus. A. limonicus is used in greenhouse crops against larva thrips and whiteflies. Pathogenic fungi are also used in the protection of greenhouse crops. In order to conduct an effective biological protection it is necessary to know the interaction between different biological factors. Despite the lack of statistical differences in the impact of the concentration of spores of pathogenic fungi, it was noted that Beauveria bassiana and Isaria fumosorosea caused the largest mortality of A. limonicus. According to the proposed by IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) scale all tested combinations were harmful except for Lecanicillium lecanii and Paecilomyces lilacinus applied at the concentrations of 106 spores/ml.

 

Doświadczenie wykonano w laboratorium Zakładu Biologicznych Metod Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Celem badań było określenie wpływu różnych koncentracji zarodników grzybów patogenicznych na przeżywalność drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus. A. limonicus jest wykorzystywany w uprawach pod osłonami w celu zwalczania larw wciornastków i mączlików. W ochronie upraw pod osłonami wykorzystuje się również grzyby pasożytnicze. Dla prowadzenia skutecznej ochrony biologicznej konieczne jest poznanie interakcji zachodzących pomiędzy różnymi czynnikami biologicznymi. Odnotowano brak statystycznych różnic dotyczących wpływu różnych koncentracji zarodników grzybów patogenicznych na przeżywalność drapieżnych roztoczy. Gatunki Beauveria bassiana i Isaria fumosorosea powodowały największą śmiertelność wśród roztoczy. Według zaproponowanej skali IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control) wszystkie badane gatunki grzybów były patogeniczne względem drapieżcy, z wyjątkiem grzybów Lecanicillium lecanii i Paecilomyces lilacinus w koncentracjach 106 zarodników/ml. 

Słowa kluczowe
Amblydromalus limonicus; entomopathogenic fungi; biological control;  grzyby entomopatogeniczne; ochrona biologiczna 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 467-470
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-079
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy