Progress in Plant Protection

Detection and characterization of Chrysanthemum virus B (CVB) isolates in Poland

Wykrywanie i charakterystyka izolatów wirusa B chryzantemy (Chrysanthemum virus B, CVB) w Polsce 

Aleksandra Zarzyńska-Nowak, e-mail: A.Zarzynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Beata Hasiów-Jaroszewska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Henryk Pospieszny

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Wirusologii i Bakteriologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

In 2013 and 2014 in the Plant Disease Clinic of Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań, chrysanthemum plants showing symptoms of stunted growth, mosaic and malformation of leaves and abnormal pigmentation of flowers were tested. All plants were analyzed using biological, electron microscopy and molecular biology methods. The plants were examined for the presence of the following pathogens: Chrysanthemum virus B (CVB), Tomato aspermy virus (TAV), Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) and Chrysanthemum chlorotic mottle viroid (CChMVd). The presence of CVB was confirmed in the samples collected from 15 plants. The isolates were genetically identical and shared high level of similarity with isolates from India and Japan.

 

W latach 2013–2014 w Klinice Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu testowano rośliny chryzantemy wykazujące objawy: zahamowania wzrostu, mozaiki i deformacji blaszek liściowych oraz nieprawidłowej pigmentacji kwiatów. Przeprowadzono testy biologiczne, obserwacje mikroskopowe oraz badania z zastosowaniem technik biologii molekularnej. Rośliny testowano na obecność patogenów takich, jak: wirus B chryzantemy (Chrysanthemum virus B, CVB), wirus aspermii pomidora (Tomato aspermy virus, TAV), wiroid karłowatości chryzantemy (Chrysanthemum stunt viroid, CSVd) oraz wiroid chlorotycznej plamistości chryzantemy (Chrysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd). W 15 próbach wykryto jedynie wirusa B chryzantemy. Sekwencje nukleotydów genu białka płaszcza badanych izolatów CVB były identyczne. Analiza filogenetyczna wykazała podobieństwo genetyczne polskich izolatów CVB do izolatów z Indii i Japonii. 

Słowa kluczowe
Chrysanthemum virus B; electron microscopy; RT-PCR; phylogenetic analysis;  mikroskopia elektronowa; analiza filogenetyczna 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 471-475
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-080
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy