Progress in Plant Protection

Biological activity of growth regulators used with adjuvants in winter wheat crops

Biologiczna aktywność retardantów stosowanych z adiuwantami w uprawie pszenicy ozimej 

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska

Jacek Piszczek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

The field experiments on winter wheat cultivar Alcazar were conducted in 2011 and 2013. The application of Regalis 10 WG – prohexadione-Ca, Modus 250 EC – trinexapak ethyl, Antywylegacz Płynny 675 SL – chloromequat chloride and adjuvants was done on winter wheat at the stage of BBCH 31. The height reduction of winter wheat was dependent on the active ingredients of growth regulators and weather factor and it amounted to 7.0–8.8% (2011) and 8.9–18.0% (2013), respectively. The addition of adjuvants to the spray liquid containing CCC improved efficacy of grown retardants, particularly under unfavorable weather conditions. Mixtures of trinexapac-ethyl and prohexadione-calcium with adjuvants used at reduced doses at 50% under unfavorable weather conditions provided lower reduction of stem height as compared to the retardants used at the full doses. The adjuvant type had no significant effect on the efficiency of growth retardants. The method of application of pesticides did not have an influence on yield of winter wheat and other parameters of yield component.

 

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2011 i 2013 w uprawie pszenicy ozimej odmiany Alcazar. Retardanty: Regalis 10 WG – proheksadion wapnia, Modus 250 EC – trineksapak etylu, Antywylegacz Płynny 675 SL – chlorek chloromekwatu i adiuwanty zastosowano w fazie BBCH 32 pszenicy ozimej. Efektywność działania badanych preparatów uzależniona była od substancji czynnej oraz od warunków atmosferycznych i wyniosła, w zależności od roku badań, od 7,0–8,8% (2011) do 8,0–18,0% (2013). Dodatek adiuwantów do cieczy opryskowej zawierającej chlorek chloromekwatu (CCC) wpłynął na poprawienie efektywności działania regulatora wzrostu, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Mieszaniny trineksapaku etylu i proheksadionu wapnia z adiuwantami zastosowane w zredukowanych dawkach o 50%, w niesprzyjających warunkach do działania, odznaczały się gorszym działaniem niż regulatory wzrostu stosowane w pełnych dawkach. Rodzaj adiuwanta nie miał istotnego wpływu na efektywność działania retardantów. Sposób stosowania pestycydów nie miał istotnego wpływu na wybrane parametry struktury plonu. 

Słowa kluczowe
winter wheat; growth regulators; adjuvants; yield;  pszenica ozima; retardanty wzrostu; adiuwanty; plon 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 476-480
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-081
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy