Progress in Plant Protection

Influence of the selected active substances of fungicides on the growth of Trichoderma viride

Wpływ wybranych substancji czynnych fungicydów na wzrost Trichoderma viride 

Ilona Świerczyńska, e-mail: I.Swierczynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Agnieszka Perek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Katarzyna Pieczul

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The fungi of Trichoderma genus as antagonists of plant pathogenic fungi can reduce development of plant diseases. They also positively affect agriculture value of the soil and support plant resistance. Therefore Trichoderma spp. are used as bioproducts in a biological plant protection. However, the use of fungicides due to their efficiencies or a combination of both methods are the common practices in the crop protection. The aim of the study was to estimate the effect of 13 active substances of fungicides on the growth of T. viride under the laboratory conditions. Among 13 active ingredients carbendazim showed the strongest impact on the T. viride development; at each dose inhibited completely the colony growth. The least toxic to T. viride were azoxystrobin, kresoximmethyl, cyproconazole and tetraconazole.

 

Grzyby rodzaju Trichoderma wykazują skuteczne działanie antagonistyczne przeciwko grzybom patogenicznym ograniczając rozwój chorób roślin. Wpływają również korzystnie na wartość rolniczą gleby oraz wspomagają odporność roślin. Z tego względu Trichoderma spp. wykorzystywane są w biologicznej ochronie roślin jako biopreparaty. Powszechną praktyką w ochronie roślin jest jednak stosowanie fungicydów z uwagi na skuteczniejsze działanie lub łączenie obydwu metod. W przeprowadzonym doświadczeniu badano wpływ 13 substancji czynnych, będących składnikami fungicydów, na wzrost kolonii T. viride w warunkach laboratoryjnych. Najsilniejszym oddziaływaniem wykazał się karbendazym, który w każdej dawce całkowicie zahamował wzrost kolonii grzyba T. viride. Najmniej toksyczne dla T. viride okazały się: azoksystrobina, krezoksym metylu, cyprokonazol i tetrakonazol. 

Słowa kluczowe
Trichoderma viride; active substance of fungicides; in vitro growth inhibition; substancja czynna fungicydu; hamowanie wzrostu in vitro 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 487-490
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-083
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy