Progress in Plant Protection

Autumnal aphid fauna on maize as an indicator of environmental changes
Jesienna fauna mszyc na kukurydzy wskaźnikiem zmian środowiskowych 

Maria Ruszkowska, e-mail: M.Ruszkowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Przemysław Strażyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

So far in Poland 7 aphid species developing only holocyclically have been observed on maize. Observations which were carried out in the Wielkopolska region in 2004–2012 revealed an occurrence of 5 aphid species. For the first time, in 2012, anholocyclic development of all the observed aphid species was recorded. Among them, new host races of Rhopalosiphum padi and Sipha maydis were isolated, as strict monophagous on maize. Their distinction was found in the studies conducted in environmental chamber conditions.

 

W Polsce wykazano dotychczas 7 gatunków mszyc rozwijających się wyłącznie holocyklicznie na kukurydzy. Obserwacje prowadzone w Wielkopolsce, w okresie 2004–2012, wykazały obecność 5 gatunków. Po raz pierwszy w 2012 roku obserwowano rozwój anholocykliczny wszystkich stwierdzonych gatunków mszyc, spośród których wyodrębniono nowe rasy pokarmowe Rhopalo-siphum padi i Sipha maydis, ścisłych monofagów na kukurydzy. Ich odrębność stwierdzono w badaniach ścisłych prowadzonych w kabinach klimatycznych. 

Słowa kluczowe
aphid fauna; host-races; maize;  fauna mszyc; rasy pokarmowe; kukurydza
Referencje

Bereś P.K. 2011. Mniej znane gatunki z gromady owadów (Insecta) zasiedlające rośliny kukurydzy (Zea mays L.) w południowo-wschodniej Polsce w latach 2005–2010. [Less known pests found on maize (Zea mays L.) in South-East Poland in 2005–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 21–27.

Blackman R.L., Eastop V.F. 2000. Aphids on the World’s Crops. An Identification and Information Guide. 2nd ed. J. Wiley and Sons, 466 pp.

Corrales C.E., Castro A.M., Ricci M., Dixon A.F. 2007. Sipha maydis: distribution and host range of a new aphid pest of winter cereals in Argentina. Journal of Economic Entomology 100 (6): 1781–1788.

Dixon A.F.G., Glen D.M. 1971. Morph determination in the bird-cherry oat aphid, Rhopalosiphum padi L. Annals of Applied Biology 69: 11–21.

Dixon A.F.G. 1998. Aphid Ecology. 2nd ed. Chapman and Hall, 300 pp.

Główny Urząd Statystyczny, Portal Informacyjny [online]. www.stat.gov.pl [dostęp: 01.10.2014].

Halbert S.E., Miller G.L., Ames L.M. 2013. The genus Sipha Passerini (Hemiptera: Aphididae) in North America. Insecta Mundi. A Journal of World Insect Systematics 0326: 16.

Jeżewska M., Cajza M., Buchowska-Ruszkowska M. 2010. Monitoring i diagnostyka molekularna wirusów zbóż. s. 157–180. W: „Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności” (D. Sosnowska, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 284 ss.

Pope R., Tollefson J. 1998. Be aware of corn leaf aphids. Integrated Crop Management IC 480 (21): 159–161.

Ruszkowska M. 2002. Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) – znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 8, 63 ss.

Ruszkowska M. 2007. Across the transformation life cycle of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea): coevolution with temperature. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 15, 60 pp.

Ruszkowska M., Strażyński P., Wachowiak H. 2012. Preferencje pokarmowe mszyc na wybranych gatunkach zbóż. [Aphid host plant preferences in relation to the selected species of cereals]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 849–853.

Szelegiewicz H. 1968. Katalog fauny Polski. Mszyce. Aphidodea. PWN, Warszawa, 307 ss. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 83-86
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-27 12:00:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-014
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy