Progress in Plant Protection

Evaluation of susceptibility of selected park rose cultivars to pests
Ocena podatności wybranych odmian róż parkowych na szkodniki 

Ewa Sady, e-mail: ewa.anna.sady@gmail.com

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Katedra Entomologii Stosowanej , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa , Polska

Marta Matuszczak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Katedra Entomologii Stosowanej , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska

Hanna Legutowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Katedra Entomologii Stosowanej , Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Streszczenie

The research was conducted at the Polish Akademii of Science Botanical Garden in Powsin on five cultivars of park roses (Frühlingsduft, Nevada, Marguerite Hilling, Poppius, Harison’s Yellow) and one wild form (Rosa moyesii). The aim of this study was to evaluate the number of the most important pests such as spider mites (Tetranichidae), aphids (Aphidoidea) and rose leafhopper (Edwardsiana rosae L.) on rose leaves and to select the cultivar which is the most resistant to these pests. The observations were conducted in 2012–2013. Ten leaves were collected both from the upper and lower part of the shoot. In the laboratory conditions the pests were counted and symptoms of their feeding were observed. The largest number of pests, especially mites, was found on the cultivar Frühlingsduft rose. There were clear preferences in relation to cultivars in case of European red mite (Panonychus ulmi Koch), which showed in greater number only on the cultivar Frühlingsduft and in 2013 also Nevada, despite the possibility to move to other bushes. The least number of pests was generally observed on the cultivar Poppius.


Badania prowadzono w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, na pięciu odmianach róż parkowych (Frühlingsduft, Nevada, Marguerite Hilling, Poppius, Harison’s Yellow) oraz jednej formie dziko rosnącej (Rosa moyesii). Celem badań było określenie liczebności najważniejszych szkodników: przędziorków (Tetranychidae), mszyc (Aphidoidea) i skoczka różanego (Edwardsiana rosae L.) na liściach róż oraz wybór odmiany najbardziej odpornej na wymienione fitofagi. Obserwacje prowadzono w latach 2012–2013. Do badań pobierano po 10 liści złożonych z górnej i dolnej części pędów z poszczególnych odmian. W laboratorium liczono szkodniki i obserwowano objawy ich żerowania. Największą liczebność szkodników, przede wszystkim przędziorków, stwierdzono na odmianie Frühlingsduft. Wyraźne preferencje w stosunku do tej odmiany wykazywał przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi Koch), który w większej liczbie pojawił się tylko na odmianie Frühlingsduft, a w 2013 roku również na odmianie Nevada, pomimo możliwości przemieszczania się szkodnika na inne odmiany. Najmniejszą ogólną liczbę fitofagów obserwowano na odmianie Poppius.

 


Słowa kluczowe
park roses; rose pests; Tetranychus urticae; Panonychus ulmi; Macrosiphum rosae; Edwardsiana rosae;  róże parkowe; szkodniki róż
Referencje

Budha P.B., Thapa V.K. 2008. Infestation pattern of Macrosiphum rosae and Tetranychus sp. in rose plants (Rosa hybrida) cultivated in protected and open cultivation in Kathmandu district. Journal of Natural History Museum 23: 88–91.

Chakrabarti S. 2005. Diversity of aphid (Insecta: Homoptera) fauna their host plant diversity in Western and Northwest Himalaya. p. 23–38. In: “Biodiversity and Natural Heritage of the Himalaya II” (M. Hartmann, J. Wipert, eds.). Naturkundemuseums Erfurt, Germany, 534 pp.

Davoodi Z. 1980. Some morphological and bio-ecological studies on Edwardsiana rosae L. Entomologie et Phytopathologie Appliquees 48 (1): 53–65.

Dhooria M.S. 1999. Two spotted spider mite. Tetranychus urticae, a serious pest of roses in polyhouses and its control. Journal of Acarology 14: 84–87.

Ferran A., Niknam H., Kabiri F., Picard J., de Herce C., Brun J., Iperti G., Lapchin L. 1996. The use of Harmonia axyridis larvae (Coleoptera: Coccinellidae) against Macrosiphum rosae (Hemiptera: Stenorrhyncha: Aphididae) on rose bushes. European Journal of Enthomology 93: 59–67.

Jankowska B. 2005. Predatory syrphids (Diptera, Syrphidae) occuring in the cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) collonies on the different cabbage vegetables. Journal of Plant Protection Research 45 (1): 9–16.

Jaśkiewicz B., Sławińska A. 2005. The complex of parasitic Hymenoptera (Hymenoptera: Parasitica) occuring in aphids colonies on decorative shrubs in the urban environment. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XV, Sectio EEE: 127–135.

Kiełkiewicz-Szaniawska M. 2003. Strategie obronne roślin pomidorów (Lycopersicon esculentum Miller) wobec przędziorka szklarniowca (Tetranychus cinnabarinus Boisduval, Acari: Tetranychidae). Rozprawy Naukowe, SGGW, Warszawa, 140 ss.

Kmieć K. 2007. Constancy of occurence of aphid community (Hemiptera, Aphididae) on the roses in the urban conditions of Lublin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XVII (1), Sectio EEE: 53–59.

Kumar K.S.D., Nandihalli B.S. 2009. Evaluation of botanicals and mycopathogens in the management of mites and thrips under polyhouse condition. Karnataka Journal of Agricultural Sciences 22 (3): 696–697.

Lubiarz M., Solski M. 2012. Arthropods on rose bushes in the Botanical Garden of UMCS (Maria Curie-Skłodowska University) in Lublin (South-Eastern Poland). Aphids and Other Hemipterous Insects 18: 57–69.

Maelzer D.A. 1977. The biology and main causes of changes in numbers of the rose aphid, Macrosiphum rosae (L.), on cultivated roses in South Australia. Australian Journal of Zoology 25 (2): 269–284.

Markkula M., Tiitanen K., Hamalainen M., Forsberg A. 1979. The aphid midge Aphidoletes aphidimyza (Diptera, Cecidomyiidae) and its use in biological control of aphids. Annales Entomologici Fennici 45 (4): 89–98.

McCaffery A.R., King A.B.S., Walker A.J., Nayir H. 1989. Resistance to synthetic pyrethroids in Heliotis armigera Andhra Pradesh. India. Pesticide Science 27 (1): 65–76.

Tomiuk J., Wöhrmann K. 1984. Genotypic variability in natural populations of Macrosiphum rosae (L.) in Europe. Biologisches Zentralblatt 103 (2): 113–122.

Wiśniewska-Grzeszkiewicz H. 2009. Róże w ogrodzie. Ogrodnik doskonały, Multico, Warszawa, 168 ss.

Wnuk A. 2004. Occurence of aphidophagous syrphid (Diptera, Syrphidae) in colonies of Macrosiphum rosae L. on roses in Botanical Garden of the Jagiellonian University Cracov. Protection of Plant Collection against Pests and Diseases 2: 44–48.

Wnuk A. 2005. Roślinność w łańcuchach pokarmowych dla mszycożernych bzygowatych (Diptera, Syrphidae). s. 95–104. W: „Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku – nowe wyzwania i zagrożenia”. Fundacja na Rzecz Wspierania Badań Naukowych Wydziału Ogrodniczego w Krakowie, 136 ss.

Wojdyła A., Kamińska M., Łabanowski G., Orlikowski L. 2002. Ochrona róż. Plantpress, Kraków, 112 ss.  

Progress in Plant Protection (2015) 55: 267-274
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-15 08:09:18
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-047
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy