Progress in Plant Protection

Biological, biotechnological and chemical possibilities in reducing of grey mould (Botrytis cinerea) severity on strawberries
Biologiczne, biotechniczne i chemiczne możliwości ograniczania szarej pleśni truskawki (Botrytis cinerea)  

Urszula Wachowska, e-mail: urszula.wachowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska

Justyna Borowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska

Edyta Kwiatkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn, Polska

Elżbieta Kowalska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn, Polska
Streszczenie

The objective of this study was to determine the efficacy of the Signum 33 WG (boscalid + piraclostrobin), Vaxiplant SL (laminarin) and a suspension of the yeast-like fungus Aureobasidium pullulans in controlling of the development of Botrytis cinerea on strawberry leaves, flowers and fruits. The experiments were carried out in vivo on strawberry leaves, under controlled conditions on flowering strawberry plants, and on a two-year plantation of strawberries cultivar Senga Sengana. Vaxiplant SL limited severity of grey mould on infested leaves and flowers, similarly as Signum 33 WG treatments and foliar application of A. pullulans suspension. On the strawberry plantation, all tested products didn’t show statistical differences in control of grey mould severity. The applied protective treatments had no also significant effect on the average marketable strawberry yield.

 

Celem badań była ocena skuteczności preparatów Signum 33 WG (boskalid + piraklostrobina), Vaxiplant SL (laminaryna) oraz zawiesiny komórek grzyba Aureobasidium pullulans w ograniczeniu rozwoju Botrytis cinerea na liściach, kwiatach i owocach truskawki. Doświadczenia prowadzono w warunkach in vivo na liściach truskawki, na kwitnących roślinach truskawki w warunkach kontrolowanych oraz na dwuletniej plantacji truskawki odmiany Senga Sengana. Preparat Vaxiplant SL ograniczał powierzchnię porażenia liści i kwiatów przez grzyb B. cinerea, podobnie jak zabiegi ochronne wykonane fungicydem Signum 33 WG lub nalistnie zawiesiną komórek A. pullulans. Na plantacji truskawki odmiany Senga Sengana żaden z zastosowanych preparatów nie ograniczył istotnie nasilenia szarej pleśni. Zabiegi ochronne nie miały także istotnego wpływu na plonowanie truskawki.  

Słowa kluczowe
strawberry; biological control; yeasts; laminarin; Botrytis cinerea;  truskawka; biologiczna ochrona; drożdże; laminaryna
Referencje

Abbott W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265–267.

Castoria R., de Curtis F., Lima G., Caputo L., Pacifico S., de Cicco V. 2001. Aureobasidium pullulans (LS-30) an antagonist of postharvest pathogens of fruits: study on its modes of action. Postharvest Biology and Technology 22: 7–17.

Diánez F., Santos M., Blanco R., Tello J.C. 2002. Fungicide resistance in Botrytis cinerea isolates from strawberry crops in Huelva (Soutwestern Spain). Phytoparasitica 30 (5): 529–534.

Droby S., Vinokur V., Weiss B., Cohen L., Daus A., Goldschmidt E.E., Porat R. 2002. Induction of resistance to Penicillium digitatum in grapefruit by the yeast biocontrol agent Candida oleophila. Phythopathology 92 (4): 393–399.

Dz.U. 2013, poz. 455. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Dyrektywa 2009/128 WE.

Elad Y., Stewar A. 2007. Microbial control of Botrytis spp. p. 223–241. In: ”Botrytis: Biology, Pathology and Control” (Y. Elad, B. Williamson, P. Tudzynski, F. Delen, eds.). Springer, 393 pp.

Helbig J. 2002. Ability of the antagonistic yeast Cryptococcus albidus to control Botrytis cinerea in strawberry. BioControl 47: 85–99.

Ippolito A., El Ghaouth A., Wilson C.L., Wisniewski M. 2000. Control of postharvest decay of apple fruit by Aureobasidium pullulans and induction of defense responses. Postharvest Biology and Technology 19: 265–272.

Matysiak K., Adamczewski K. 2009. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin – kierunki badań w Polsce i na świecie. [Plant growth regulators application – studies in Poland and in the world]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1810–1816.

Wang W., Chi Z., Liu G., Buzdar M.A., Chi Z., Gu Q. 2009. Chemical and biological characterization of siderophore produced by the marine-derived Aureobasidium pullulans HN6.2 and its antibacterial activity. Biometals 22 (6): 965–972.

Yao H.J., Tian S.P. 2005. Effects of a biocontrol agent and methyl jasmonate on postharvest diseases of peach fruit and the possible mechanisms involved. Journal of Applied Microbiology 98: 941–950.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 275-279
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-16 08:26:52
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-048
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy