Progress in Plant Protection

The influence of selected combinations of herbicides on the value of seeds of narrow leaved lupine (Lupinus angustifolius L.)
Wpływ wybranych kombinacji ochrony herbicydowej na wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)  

Katarzyna Panasiewicz, e-mail: panas@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska

Wiesław Koziara

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Agnieszka Faligowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Łukasz Sobiech

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Monika Bartos-Spychała

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Grzegorz Skrzypczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

The influence of herbicide protection on the value and vigor of seeds of narrow leaved lupine variety Zeus was investigated. The laboratory tests were carried out at the Department of Agronomy, Poznań University of Life Sciences. The seeds were derived from the field experiments conducted at the Agricultural Experimental Station Brody in 2012–2013. It was found that the active substances of herbicides significantly changed the seed quality of narrow leaved lupine variety Zeus. Moreover, the herbicide Wing P 462,5 EC significantly decreased germination capacity as compared to the control and other combinations. The active substances of examined herbicides did not influence on vigor of narrow leaved lupine variety Zeus.

 

W dwuletnim doświadczeniu laboratoryjnym prowadzonym w Laboratorium Nasiennictwa, Katedry Agronomii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badano wpływ wybranych kombinacji ochrony herbicydowej na wartość siewną i wigor nasion łubinu wąskolistnego odmiany Zeus. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że substancje czynne (s.cz.) badanych herbicydów istotnie modyfikowały wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego odmiany Zeus. Najwyższy spadek zdolności kiełkowania w stosunku do obiektu kontrolnego oraz pozostałych kombinacji odnotowano po aplikacji herbicydu Wing P 462,5 EC. W badaniach nie wykazano istotnego wpływu zastosowanych s.cz. herbicydów na wigor nasion łubinu wąskolistnego.  

Słowa kluczowe
herbicides; narrow leaved lupine (Lupinus angustifolius); sowing value; vigor;  herbicydy; łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius); wartość siewna; wigor
Referencje

Bedford L.W., Matthews S. 1976. The effect of seed age at harvest on the germinability and quality of heat-dried seed peas. Seed Science Technology 4: 275–286.

Bujak K., Frant M. 2009. Wpływ mieszanek herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie pięciu odmian soi. Acta Agrophysica 13 (3): 601–613.

Faligowska A., Szukała J. 2012. Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Science, Nature, Technologies/Nauka, Przyroda, Technologie 6 (2) #26.

Grzesiuk S. 1973. Uboczny wpływ pestycydów na wartość biologiczną nasion. Postępy Nauk Rolniczych 3 (140): 45–60.

Grzyś E., Bielecki K., Demczuk A. 1997. Przydatność wybranych metod w określaniu wigoru nasion grochu i bobiku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo 308: 221–233.

Gugała M., Zarzecka K. 2009. Wpływ gęstości siewu i sposobów pielęgnacji na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.). Fragmenta Agronomica 26 (2): 64–71.

Gugała M., Zarzecka K. 2012. Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet. Fragmenta Agronomica 29 (1): 16–24.

International Rules for Seed Testing. ISTA. Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion. Polska Wersja Wydania 2011. Radzików.

Klimont K., Dul S. 1998. Ocena chwastobójczego działania preparatu Lintur 70 WG oraz jego wpływ na plon i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 207: 93–98.

Klimont K., Osińska A. 2004. Wpływ herbicydów na wartość siewną i zawartość niektórych składników w ziarnie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i pszenżyta jarego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 233: 49–58.

Kurasiak-Popowska D., Szukała J. 2008. Wpływ systemów uprawy roli, dolistnego nawożenia mikroelementami i sposobów zbioru na kształtowanie zdolności kiełkowania i wigoru nasion łubinu żółtego odmiany Parys. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 7 (2): 51–67.

Krasowicz S. 2008. Możliwości zwiększenia produkcji zbóż w Polsce w świetle badań agrotechnicznych i środowiskowych. Wieś Jutra 4: 69–70.

Krawczyk R. 2013. Regulacja zachwaszczenia upraw łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w zależności od ich zróżnicowania biologicznego oraz czynników agroekologicznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB 28, 94 pp.

Krawczyńska M., Kołwzan B., Rybak J., Gediga K., Shcheglowa N. 2012. The influence of biopraparation on seed germination and growth. Polish Journal of Environmental Studies 21 (6): 1697–1702.

Lisowska M., Bombik A., Rymuza K., Ziemińska J., Wyrzykowska M. 2013. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w wybranych gospodarstwach rolnych w rejonie Polski środkowo-wschodniej. Fragmenta Agronomica 30 (2): 112–122.

Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Faligowska A., Krawczyk R. 2013. Sowing quality and vigor of narrow-leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) cultivated in conventional system and in transition period to the organic farming. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (4): 91–94.

Podleśny J., Lenartowicz W., Księżak J. 1993. Przydatność niektórych herbicydów do zwalczania chwastów w zasiewach grochu. Fragmenta Agronomica 3: 177–188.

Prusiński J. 2007. Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus sp.) – rys historyczny i stan aktualny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 522: 23–37.

Rychcik B. 2005. Wpływ herbicydu i następstwa roślin na zachwaszczenie grochu pastewnego (Pisum sativum L.). [Effect of herbicide and crop sequence on weed infestation of pea field (Pisum sativum L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1039–1042.

Sekutowski T., Badowski M. 2011. Wpływ zachwaszczenia oraz ochrony herbicydowej na plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.). [Effect of weed infestation and herbicide protection on yielding of pea (Pisum sativum L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1858–1863.

Sobiech S., Maciejewski T., Szukała J. 1993. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na kiełkowanie nasion wyki jarej (Vicia sativa L.). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 75: 55–61.

Vujaković M., Indić D., Jovičić D., Vuković S., Lončarević V., Gvozdenac S. 2013. Effects of insecticides on germination energy and germination of sugar beet seed depending on storage length. p. 235–239. In: Proceeding of 3rd International Conference on Food Technology and 25th National Conference on Process Technique and Energetics in Agriculture. Serbia, Vrnjačka Banja, April 21st–26th, 2013.

Wicki L. 2008. Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 94 (2): 136–146.

Zalecenia ochrony roślin na lata 2014/2015. 2014. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 286-290
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-17 08:20:53
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-050
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy