Progress in Plant Protection

Possibilities of using of selected acaricides and their mixtures in controlling of spider mites (Tetranychus urticae Koch) in sugar beet – laboratory conditions
Możliwości wykorzystania akarycydów oraz ich mieszanin do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) w uprawach buraka cukrowego – badania laboratoryjne 

Magdalena Jakubowska, e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Żaneta Fiedler, e-mail: z.fiedler@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jboc@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) is a very important pest of sugar beet in Poland. The pest feeds mainly on the leaves by piercing the epidermis and extracting sap that results in yellowing and browning of leaves, and early drying and leaf falling. A heavily infested plantation will provide lower yield with reduced quality of sugar beet roots. The pest easily spreads on plantations of sugar beet. The control of T. urticae is very difficult due to the lack of registered products. The aim of the laboratory experiments carried out in 2013–2015 was to evaluate the usefulness of insecticides representing various chemical groups in controlling of spider mite in sugar beet. The following acaricides were evaluated: Magus 200 SC, Karate Zeon 050 CS, Envidor 240 SC, a mixture of Ortus 05 SC + Nissorun 050 EC and Vertimec 018 EC. The products Vertimec 018 EC and Envidor 240 SC showed high effectiveness in reducing the number of spider mite causing 95% mortality of the pest in 2013 and 2015.


Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae Koch) jest bardzo groźnym szkodnikiem buraka cukrowego. Szkodnik ten żeruje głównie na liściach, wysysając soki z epidermy, powodując żółcenie i brązowienie liści, wczesne ich zamieranie i opadanie. Przyczynia się do znacznego spadku wielkości i jakości plonu korzeni buraka cukrowego. Przędziorki bardzo łatwo rozprzestrzeniają się na plantacjach buraka cukrowego. Zwalczanie tego szkodnika jest bardzo trudne, gdyż w Polsce brak jest zarejestrowanych preparatów do zwalczania przędziorków w uprawach buraka cukrowego. Celem przeprowadzonych w latach 2013–2015 badań laboratoryjnych było określenie skuteczności insektycydów z różnych grup chemicznych w ochronie buraka cukrowego przed przędziorkiem chmielowcem. Przedmiotem badań były następujące akarycydy: Magus 200 SC, Karate Zeon 050 CS, Envidor 240 SC, mieszanina Ortus 05 SC + Nissorun 050 EC oraz Vertimec 018 EC. W warunkach laboratoryjnych, gdzie testowano różne akarycydy, wysoką efektywność w redukowaniu liczebności przędziorka chmielowca wykazały preparaty: Vertimec 018 EC oraz Envidor 240 SC. Powodowały około 95% śmiertelności szkodnika w roku 2013 i 2015.


Słowa kluczowe
spider mite; sugar beet; efficiency of acaricides; przędziorek chmielowiec; burak cukrowy; efektywność akarycydów
Referencje

Adel A. Abou El-Ela. 2014. Efficacy of five acaricides against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and their side effects on some natural enemies. The Journal of Basic & Applied Zoology 67 (1): 13–18.

 

Fiedler Ż., Jakubowska M. 2015. Najpierw przędziorki teraz wciornastki. [First mites now thrips]. Przedsiębiorca rolny 9 (11): 64–65.

 

Fiedler Ż., Sosnowska D., Kaniewski R., Władyka-Przybylak M. 2013. Wykorzystanie kompozycji z olejku konopnego do ograniczania liczebności przędziorków (Tetranychidae). [Possibilities of the use of composition of the extract of hemp to reduce the number of spider mites (Tetranychidae)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 679–682.

 

Jakubowska M. 2014. Przędziorki – nowym zagrożeniem dla buraków? Burak cukrowy 1: 14–16.

 

Jakubowska M., Bandyk A. 2015. Wciornastki i przędziorki w ataku. [Thrips and spider mites attack]. Rolnicze ABC 8 (299): 16–17.

 

Jakubowska M., Fiedler Ż. 2014. Plantacje buraków zagrożone przez przędziorki. Ważny jest monitoring. [Beet plantations endangered by mites]. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 2: 53–54.

 

Legrand G., Wauters A. 1996. Sugar beet field infestation by the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acarida, Tetranychidae) in 1996 in Belgium and variety sensibility. AGRIS 60: 497–502.

 

Legrand G., Wauters A., Muchembled C., Richard-Molard M. 2000. The common yellow spidermite (Tetranychus urticae Koch) (Acari: Tetranychidae) in sugar beet in Europe: a new problem. 63. IIRB Congress, Interlaken, Switzerland, February 9–10, 2000. Comptes-Rendus des Congres de l’Institut International de Recherches Betteravieres (Belgium), Vol. 63: 245–256.

 

Łabanowska B. 1992. Effectiveness of the acaricides in the control of the strawberry mite – Phytonemus pallidus ssp. fragariae Zimm. Fruit Science Report 19 (3): 137–146.

 

Łabanowska B. 2006. Envidor 240 SC – a new acaricides and its efficacy in controlling strawberry mite (Phytonemus pallidus ssp. fragariae Zimm.) and two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on strawberry in Poland. IOBC/WPRS Bulletin 29 (9): 115–122.

 

Łabanowska B. 2007. Efektywność wybranych akarycydów nowej generacji w zwalczaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na truskawce. [Efficacy of some new generation acaricides in the control of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on strawberry]. Zeszyty Naukowe Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 15: 87–92.

 

Łabanowska B. 2014. Ocena biologicznej skuteczności preparatu Ortus 05 SC (fenpiroksymat) w zwalczaniu roztocza truskawkowca (Phytonemus pallidus Banks.) na truskawce po zbiorze owoców. [Efficacy of Ortus 05 SC (fenpiroximate) in control of the strawberry mite (Phytonemus pallidus Banks.) on strawberry plantations after fruit harvest]. Progress in Plant Protection 54 (1): 44–50.

 

Martin D.E., Latheef M.A., López J.D. 2015. Evaluation of selected acaricides against twospotted spider mite (Acari: Tetranychidae) on greenhouse cotton using multispectral data. Experimental and Applied Acarology: 1–19. DOI: 10.1007/s10493-015-9903-6.

 

Naher N., Islam W., Haque M.M. 2006. Predation of three predators on two-spotted spider mite, (Tetranychus urticae Koch) (Acari: Tetranychidae). Journal Life Earth Science 1 (1): 1–4.

 

Niu Z.M., Xie P., Yu L., Bi J.L. 2014. Efficacy of selected acaricides against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae on strawberries in greenhouse production. International Journal of Agriculture Innovations and Research 3 (1): 235–239.

 

Prokopy R.J., Johnso S.A., O’Brien M.T. 1990. Second-stage-integrated management of apple arthropod pests. Entomologia Experimentalis et Applicata 54 (1): 9–19.

 

Shapiro S.S., Wilk M.B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52 (3/4): 591–611.

 

Ulatowska A., Górski D., Piszczek J. 2015. Ocena stanu zagrożenia plantacji buraka cukrowego przez przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.) w województwie kujawsko-pomorskim. [Monitoring of the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch.) occurence on sugar beet crops in kuyavian-pomeranian voivodeship]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 125–132.

 

Van Leenwen T., Vontas J., Tsagkarakou A., Dermauw W., Tirry L. 2010. Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and other important Acari: a review. Insect Biochemistry Molecular Biology 40 (8): 563–572.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 75-81
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-10 10:06:33
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-013
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy