Progress in Plant Protection

The residues of glyphosate in grain and straw of spring wheat and germination of grain after pre-harvest application of herbicide
Pozostałości glifosatu w ziarnie i słomie oraz zdolność kiełkowania ziarna pszenicy jarej po zastosowaniu herbicydu w postaci cieczy jonowych w zabiegu przedżniwnym

Katarzyna Marcinkowska, e-mail: k.marcinkowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Badania Środków Ochrony Roślin, Władysława Węgorka, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The influence of six herbicidal ionic liquids include glyphosate [N-(phosphonomethyl)glycine] using in spring wheat as the pre-harvest application (BBCH 87) was studied in 2013–2014. Tested compounds had not negative impact on seed germinative energy and germination capacity. There were not residues of glyphosate and its main metabolite AMPA [2-amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2-oxazol- -4-yl) propionic acid] in grains of spring wheat. Residues of these compounds were below the limit of quantification (< 0.01 mg/kg). The presence of AMPA in the straw was not detected, while the residues of glyphosate were negligible (0.01–0.02 mg/kg).

 

W latach 2013–2014 badano wpływ 6 herbicydowych cieczy jonowych zawierających glifosat [N-(fosfonometylo)glicyna] stosowanych w pszenicy jarej w fazie dojrzałości woskowej twardej (BBCH 87). Nie stwierdzono negatywnego wpływu badanych związków na energię i zdolność kiełkowania ziarna. Nie stwierdzono również zanieczyszczeń ziarna glifosatem i jego głównym metabolitem AMPA [kwas 2-amino-3-(5-metylo-3-okso-1,2-oksazol-4-ilo)propionowy]. Pozostałości tych związków były poniżej granicy oznaczalności metody (< 0,01 mg/kg). W słomie nie wykryto obecności AMPA, natomiast pozostałości glifosatu były znikome (0,01–0,02 mg/kg).

Słowa kluczowe
herbicidal ionic liquids; glyphosate; residues; germinative energy; germination capacity; desiccation; herbicydowe ciecze jonowe; glifosat; pozostałości; energia kiełkowania; zdolność kiełkowania; desykacja
Referencje

Beig M.N., Darwent A.L., Harker K.N., O’Donovan J.T. 2003. Preharvest application of glyphosate after emergance and seeding growth of field pea (Pisum sativum). Weed Technology 17 (4): 655–665.

 

Cojocaru O.A., Shamshina J.L., Gurau G., Syguda A., Praczyk T., Pernak J., Rogers R.D. 2013. Ionic liquid forms of the herbicide dicamba with increased efficacy and reduced volatility. Green Chemistry 15 (8): 2110–2120.

 

Darwent A.L., Kikland K.J., Townley-Smith L., Harker K.N., Cessna A.J., Lukow O.M., Lefkovitch L.P. 1994. Effect of preharvest applications of glyphosate on the drying, yield and quality of wheat. Canadian Journal of Plant Science 74 (2): 221–230.

 

Dyrektywa Komisji 2005. Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni. Dz. Urz. UE L 276/35 z 21.10.2005 r.

 

Jaskulski D., Jaskulska I. 2011. Wpływ glifosatu stosowanego przed zbiorem na kiełkowanie ziarna i wschody samosiewów pszenicy ozimej. [Effect of pre-harvest glyphosate application on grain germination and emergence of winter wheat self-sown plants]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 927–931.

 

Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P., Janowicz T. 2012. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach z północno‐wschodniej Polski (2008–2011). [Pesticide residues in fruit and vegetables from north‐eastern Poland (2008–2011)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (2): 423–430.

 

Müller K., Tiktak A., Dijkman T.J., Green S., Clothier B. 2014. Advances in pesticide risk reduction. p. 17–34. In: “Encyclopedia of Agriculture and Food Systems” (N.K. van Alfen, ed.). Academic Press, USA, 601 pp.

 

Mystek A., Szukała J. 2007. Wpływ desykantów na wartość siewną nasion łubinu. [Influence of desiccants on seeding value of lupine seeds]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 216–219.

 

Oznaczenie zdolności kiełkowania 2013. p. 5. W: „Międzynarodowe przepisy oceny nasion / International Rules for Seed Testing”. Międzynarodowy Związek Oceny Nasion / International Seed Testing Association (ISTA), Bassersdorf, Szwajcaria, 88 ss.

 

Pernak J., Syguda A., Janiszewska D., Materna K., Praczyk T. 2011. Ionic liquids with herbicidal anions. Tetreahedron 67 (26): 4838–4844.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2005. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG. Dz. Urz. L 70 z 16.03.2005 r.: 1–16.

 

Tomlin C.D.S. 2009. Glyphosate. p. 589–593. In: „The Pesticide Manual: A World Compedium” (C.D.S. Tomlin, ed.), 9th ed. BCPC Publication, Hapshire, UK, xxii +, 1457 pp.

 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 2006. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225: 1–85.

 

Yenish J.P., Young F.L. 2000. Effect of preharvest glyphosate application on seed and seedling quality of spring wheat (Triticum aestivum). Weed Technology 14 (1): 212–217.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 95-100
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-24 13:04:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-016
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy