Progress in Plant Protection

An effect of herbicides and their mixtures on potato yielding and efficacy in potato crop
Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka 

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Alicja Baranowska, e-mail: alabar@tlen.pl

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Międzyrzec Podlaski, Polska

Marek Gugała, e-mail: gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The research was carried out to evaluate the effectiveness of selected herbicides and their mixtures in potato crops. The presented results are from the field experiments conducted in the years 2008–2010. The experiment was set up as a split-plot design with three replicates. The factors examined in the experiment included three potato cultivars – Satina, Tajfun, Cekin, and five weed control methods of pesticide applications, four with the use of herbicides and their mixtures: with a mixture: herbicides Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC and without herbicides (control object). The ratio of dry mass of weeds destroyed before harvesting the tubers variend depending on the method of weed control, and ranged from 34.4% to 68.3%. The mixture of herbicide Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny provided the highest effectivenes.


Celem badań była ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów i ich mieszanin na plantacji ziemniaka. Wyniki badań pochodzą z doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2008–2010. Eksperyment założono w układzie split-plot, jako dwuczynnikowy w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były trzy odmiany ziemniaka – Satina, Tajfun, Cekin, a także pięć sposobów pielęgnacji – cztery z użyciem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC oraz bez herbicydów (obiekt kontrolny). Procent zniszczenia suchej masy chwastów przed zbiorem bulw był zróżnicowany w zależności od sposobów pielęgnacji i wynosił od 34,4% do 68,3%. Największą skuteczność chwastobójczą stwierdzono na obiekcie opryskiwanym mieszaniną herbicydów Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny.


Słowa kluczowe
herbicides; yield; weed infestation; potato; herbicydy; plon; zachwaszczenie; ziemniak
Referencje

Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometerologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 274 ss.

 

Badowski M., Domaradzki K., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T. 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioleguratorów i adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia polowe. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Wrocław, 167 ss.

 

Fernandez-Quintanilla C., Quadranti M., Kudsk P., Barberi P. 2008. Which future for weed science? Weed Research 48: 297–301.

 

Gugała M., Zarzecka K. 2009. Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka. [Evaluation the effectiveness of herbicides in potato cultivation]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 251: 225–234.

 

Gugała M., Zarzecka K., Zadrożniak B. 2010. Wpływ adiuwantów na plonowanie i ograniczenie zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. [An effect of adjuvants on potato yielding and limiting weed infestation in potato stands]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 255: 47–57.

 

Kalbarczyk R. 1999. Wpływ czynników agrometeorologicznych na plonowanie ziemniaków w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 202, Agricultura 79: 91–98.

 

Krzysztofik B., Marks N., Baran D. 2009. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka. Inżynieria Rolnicza 5 (114): 123–129.

 

Lahlou O., Ouattar S., Ledent J.F. 2003. The effect of drought and cultivar on growth parameters, yield and yield components of potato. Agronomie 23 (3): 257–268.

 

Praczyk T., Skrzypczak G. 2011. Stan aktualny i kierunki rozwoju herbologii. [The current state and directions of weed science development]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 354–363.

 

Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 489: 147–155.

 

Rębarz K., Borówczak F. 2009. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na zachwaszczenie ziemniaków. Fragmenta Agronomica 26 (4): 150–159.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. 2003. (Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku).

 

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska A., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K. 1999. Metodyka obserwacji pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Jadwisin, 50 ss.

 

Szewczuk Cz. 2009. Wpływ dokarmniania dolistnego na plon bulw ziemniaka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 64 (1): 7–12.

 

Urbanowicz J. 2008. Ocena chwastobójczego działania herbicydu Flumioksazin 50 WP w uprawie ziemniaka. [Assessment of Flumioksazin on weed control in potato crop]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2): 691–694.

 

Urbanowicz J. 2010. Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na plon wybranych odmian ziemniaka. [Influence of metribuzin applied post emergence on yield of selected potato cultivars]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 837–841.

 

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A. 2014. Wpływ herbicydów i ich mieszanin na wielkość plonu ubocznego bulw ziemniaka. Acta Agrophysica 21 (3): 375–385.

 

Zarzyńska K. 2010. Struktura plonu bulw ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym w różnych warunkach środowiskowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (4): 181–184.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 21-26
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-01-30 08:38:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-003
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy