Progress in Plant Protection

Evaluation of the nematicide fosthiazate (Nemathorin 10 G) for the management of pin nematode Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922 in crop of celery Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaudin
Ocena możliwości zwalczania szpilecznika baldasznika Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922 w uprawie selera Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaudin przy użyciu fostiazatu (Nemathorin 10 G)

Aneta Chałańska, e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Aleksandra Bogumił, e-mail: aleksandra.bogumil@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Artur Miszczak, e-mail: artur.miszczak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Katarzyna Zagibajło, e-mail: katarzyna.zagibajlo@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

During the growing season 2015–2016 the effectiveness of fosthiazate (Nemathorin 10 G) was evaluated in celery crops against pin nematode Paratylenchus bukowinensis. The analyses of soil revealed inefficiency of the tested nematicide in management of P. bukowinensis. Yield differences between treated and untreated plots were not statistically significant. Fosthiazate residues were detected in both soil and plant material samples throughout the growing season, and their levels in celery exceed the accepted limit of 0.02 mg/kg. In light acidic soil with low organic matter the content of fosthiazate residue was detected in roots 120 days after the product application.


W sezonach wegetacyjnych 2015–2016 przeprowadzono badania dotyczące możliwości zwalczania szpilecznika baldasznika Paratylenchus bukowinensis w uprawie selera korzeniowego przy użyciu fostiazatu (Nemathorin 10 G). Na podstawie analiz gleby stwierdzono brak skuteczności nematocydu w ograniczaniu liczebności P. bukowinensis. Plon selera na poletkach traktowanych i kontrolnych nie różnił się istotnie. Pozostałości fostiazatu wykrywane były zarówno w próbach gleby, jak i materiale roślinnym przez cały okres wegetacyjny, 120 dni od aplikacji poziom fostiazatu w korzeniach selera przekraczał wartości dopuszczalne (NDP – najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów).


Słowa kluczowe
celery; fosthiazate; Paratylenchus bukowinensis; residues; seler; fostiazat; pozostałości 
Referencje

Anastassiades M., Lehotay S.J., Stajnbaher D., Schenck F.J. 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and dispersive solid-phase extraction for the determination of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International 86 (2): 412–431.

 

Brzeski M.W. 1975. Szkodliwość węgorka selerkowca (Paratylenchus bukowinensis Micol.) dla selerów. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, Ochrona Roślin 5 (1): 23–29.

 

Brzeski M.W. 1993. Nematologia rolnicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 87 ss.

 

Chabrier C., Hubervic J., Quénéhervé P. 2002. Evaluation of fosthiazate (Nemathorin® 10 G) for the control of nematodes in banana fields in Martinique. Nematropica 32 (2): 137–147.

 

Chałańska A., Bogumił A. 2016. Występowanie szpilecznika baldasznika (Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922) oraz korzeniaków (Pratylenchus spp. Filipjev, 1936) w uprawach selera (Apium graveolens L.). [Occurrence of pin nematode (Paratylenchus bukowinensis Micoletzky, 1922) and lesion nematodes (Pratylenchus spp. Filipjev, 1936) in celery crops (Apium graveolens L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 56 (3): 366–371.

 

Giannakou I.O., Karpouzas D.G., Anastasiades I., Tsiropoulos N.G., Georgiadou A. 2005. Factors affecting the efficacy of non-fumigant nematicides for controlling root-knot nematodes. Pest Management Science 61: 961–972.

 

Henderson C.F., Tilton E.W. 1955. Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of Economic Entomology 48: 157–161.

 

Jagdale G.B., Grewal P.S. 2002. Identification of alternatives for the management of foliar nematodes in floriculture. Pest Management Science 58: 451–458.

 

Karpouzas D.G., Pantelelis I., Menkissoglu-Spiroudi U., Golia E., Tsiropoulos N. 2007. Leaching of the organophosphorus nematicide fosthiazate. Chemosphere 68: 1359–1364.

 

Khalil M.S.E.H., Allam A.F.G., Barakat A.S.T. 2012. Nematicidal activity of some biopesticides agents and microorganisms against root-knot nematode on tomato plants under greenhouse conditions. Journal of Plant Protection Research 52 (1): 47–52.

 

Kimpinski J., Arsenault W.J., Sanderson J.B. 1997. Fosthiazate for suppression of Pratylenchus penetrans in potato on Prince Edward Island. Supplement to the Journal of Nematology 29 (4S): 685–689.

 

Luc M., Sikora R.A., Bridge J. 2005. Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. CABI Bioscience, Egham, UK, 871 pp.

 

Minton N.A., Brenneman T.B., Bondari K., Harrison G.W. 1993. Activity of fosthiazate against Meloidogyne arenaria, Frankliniella spp. and Sclerotium rolfsii in peanut. Peanut Science 20: 66–70.

 

Osborn R.K., Edwards S.S., Wilcox A., Haydock P.P.J. 2008. Potential enhancement of degradation of the nematicides aldicarb, oxamyl and fosthiazate in UK agricultural soils through repeated applications. Pest Management Science 66: 253–261.

 

Pantelelis I., Karpouzas D.G., Menkissoglu-Spiroudi U., Tsiropoulos N. 2006. Influence of soil physicochemical and biological properties on the degradation and adsorption of the nematicide fothiazate. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54 (18): 6783–6789.

 

PN-EN 15662: 2008. Żywność pochodzenia roślinnego – Oznaczanie pozostałości pestycydów metodą GC-MS i/lub LC-MS(/MS) po uprzedniej ekstrakcji i rozdziale acetonitrylem oraz oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE – Metoda QuEChERS.

 

Qin S., Gan J., Liu W., Becker J.O. 2004. Degradation and adsorption of fosthiazate in soil. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52 (20): 6239–6242.

 

Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin. Dz. U. Nr 183 Poz. 1890, 12716–12753.

 

Rozporządzenie 2005. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające Dyrektywę Rady 91/414/EWG. Dz. Urz. UE L 70/1 z późn. zm.

 

Saad A.F.S.A., Massoud M.A., Ibrahim H.S., Khalil M.S. 2012. Activity of Nemathorin, natural product and bioproducts against root-knot nematodes on tomatoes. Archives of Phytopathology and Plant Protection 45 (8): 955–962.

 

SANTE/11945/2015. Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed.

 

Sturz A.V., Kimpinski J. 1999. Effects of fosthiazate and aldicarb on populations of plant-growth-promoting bacteria, root-lesion nematodes and bacteria-feeding nematodes in the root zone of potatoes. Plant Pathology 48: 26–32.

 

Tobin J.D., Haydock P.P.J., Hare M.C., Woods S.R., Crump D.H. 2008. Effect of the fungus Pochonia chlamydosporia and fosthiazate on the multiplication rate of potato cyst nematodes (Globodera pallida and G. rostochiensis) in potato crops grown under UK field conditions. Biological Control 46: 194–201.

 

Woods S.R., Haydock P.P., Edmunds C. 1999. Mode of action of fosthiazate used for the control of the potato cyst nematode Globodera pallida. Annals of Applied Biology 135: 409–415.

 

Wu J., Wang K., Zhang H. 2012. Residues and dissipation dynamics of fosthiazate in tomato and soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 89: 664–668.

 

Zasada I.A., Walters T.W., Pinkerton J.N. 2010. Post-plant nematicides for the control of root lesion nematode in red raspberry. HortTechnology 20 (5): 856–862.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 56-60
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-02-17 14:39:35
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-008
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy