Progress in Plant Protection

Response of aboveground vegetative organs of Solanum tuberosum L. to short chain fatty acid (nonanoic acid) applied in different technical parameters of measurements
Reakcja nadziemnych organów wegetatywnych Solanum tuberosum L. na średniołańcuchowy kwas tłuszczowy (kwas nonanowy) aplikowany przy zastosowaniu różnych parametrów technicznych zabiegu 

Przemysław Kardasz, e-mail: p.kardasz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Polowa Stacja Doświadczalna, Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin, Polska

Marcin Bombrys, e-mail: mbombrys@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Polowa Stacja Doświadczalna, Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin, Polska

Wojciech Miziniak, e-mail: wmiziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Agata Kowalczyk, e-mail: agata.kowalczyk@poczta.onet.pl

Jade Polska, Sternicza 129/55, 01-350 Warszawa, Polska
Streszczenie

Nonanoic acid, also called peralgonic acid is a short chain fatty acid that occurs naturally and is safe for humans and animals. Nonanoic acid characterized by quick action and high efficiency. The effects of nonanoic acid are already seen 24 h after application. Dessiccant with active ingredient – nonanoic acid (pelargonic acid) has been analyzed in Poland in three vegetation seasons: 2012, 2013, and 2014 in cultivation of potato plant, Vineta variety. The experiments were carried out at the Field Experimental Station in Winna Góra. The aim of experimets was to define potato plant reaction on nonanoic acid applied using different sprayers, pressure and liquid flow rate. Results confirm different activity of studied compound on aboveground vegetative organs of potato in dependence of nonanoic acid dose applied and technical parameters of treatment – sprayers type, liquid flow rate and working pressure. Experiments clearly showed, that in dependence of evaluation of vegetation organ (leaf, stalk) the reaction on studied compound and technical parameters during its application was different.


Średniołańcuchowy kwas tłuszczowy – kwas nonanowy (kwas pelargonowy) zaliczany jest do naturalnych desykantów. Kwas nonanowy jest związkiem szybko działającym, efekty niszczenia nadziemnych części roślin widoczne są już po 24 godzinach od aplikacji. Badania polowe z wykorzystaniem desykanta zawierającego kwas nonanowy przeprowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Winnej Górze. Badania wykonano w trzech sezonach wegetacyjnych: 2012, 2013, 2014, w uprawie ziemniaka jadalnego odmiany Vineta. Celem doświadczeń było określenie reakcji ziemniaka jadalnego na kwas nonanowy aplikowany za pomocą różnych rozpylaczy, przy różnym ciśnieniu oraz wydatku cieczy. Na podstawie otrzymanych wyników, stwierdzono zróżnicowane działanie badanego związku na nadziemne organy wegetatywne ziemniaka w zależności od zastosowanej dawki kwasu nonanowego oraz parametrów technicznych zabiegu – rodzaju rozpylaczy, wydatku cieczy i ciśnienia roboczego. Wykonane badania wskazują jednoznacznie, że w zależności od ocenianego organu wegetatywnego (liść, łodyga) reakcja na badany związek oraz parametry techniczne podczas jego aplikacji była zróżnicowana.


Słowa kluczowe
ato; desiccation; nonanoic acid; ziemniak; desykacja; kwas nonanowy
Referencje

Coleman R., Penner D. 2008. Organic acid enhancement of pelargonic acid. Weed Technology 22 (1): 38–41.

 

Dayan F.E., Cantrell Ch.L., Duke S.O. 2009. Natural products in crop protection. Bioorganic & Medicinal Chemistry 17 (12): 4022–4034.

 

Dyrektywa 2009/128/EC 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r., 16 ss.

 

Erlichowski T. 2009. Desykacja a zaraza ziemniaka. Wiadomości Rolnicze 9 (61): 8.

 

Erlichowski T. 2005. Chemiczne niszczenie naci, a ograniczenie porażenia bulw przez zarazę ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 23–25.

 

Ivany J.A., White R.P., Sanderson J.B. 1986. Effect of applied fertilizer on Kennebec potato top desiccation and yield with diquat. American Potato Journal 63 (10): 545–552.

 

Kapsa J. 2000. Zwalczanie zarazy ziemniaka – stare i nowe problemy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, 35 ss.

 

Kürzinger W. 1999. Krautminderung in Kartoffelbeständen. Kartoffelbau 50 (6): 224–226.

 

Larsson K. 1992. Potatis. Nyteknik for blastdodning. Meddelande Jordbrukstekniska Institutet 438, p. 73.

 

Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 274 ss.

 

Renner K.A. 1991. Chemical vine desiccation of two potato cultivars. American Potato Journal 68 (7): 479–491.

 

Turska E. 1997. Czynniki wpływające na poziom porażenia sadzeniaków wirusami. W: „Produkcja ziemniaków. Technologia-Ekonomika-Marketing” (J. Chotkowski, red.). Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin, 120 ss.

 

Woźnica Z. 2008. Herbologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 430 ss.

 

Wróbel S. 2005. Wpływ różnych metod niszczenia naci średnio wczesnych odmian ziemniaka na plantacjach nasiennych na tempo jej zasychania i plon bulw. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 237/238: 115–122.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 88-94
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-03-22 14:56:59
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy