Progress in Plant Protection

Influence of some forecrops on weed infestation in sugar beet crops
Wpływ roślin przedplonowych na zachwaszczenie upraw buraka cukrowego 

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Jacek Piszczek, e-mail: j.piszczek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Przemysław Kardasz, e-mail: p.kardasz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Polowa Stacja Doświadczalna, Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin, Polska

Marcin Bombrys, e-mail: m.bombrys@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Polowa Stacja Doświadczalna, Winna Góra 13, 63-013 Szlachcin, Polska

Agnieszka Kiniec, e-mail: a.kiniec@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

The field experiments were conducted in 2013–2015. White mustard, sunflower and alfalfa were sown on the experimental plots at a rate and term recommended for their cultivationin in spring of 2013–2014. None herbicides were used on the plots and weeds were controlled mechanically by harrowing. In the next growing season (2014–2015) two sugar beet varieties Danuśka and Telimena that differed in leaf shape were sown on these plots. Weed density and fresh weight of weeds were assessed using a framing method estimation. Plants growing in forecrop had an influence on the species and weed number. The significant effect of white mustard on the number and fresh weed weight decrease was found. Reduction of weed infestation had a positive effect on the growth and development of sugar beet crops. Weeds had greater impact on the growth and development of the variety characterized by smaller leaf area (Danuśka) than the standard cultivar (Telimena).


Doświadczenia poletkowe prowadzono w latach 2013–2015. Wiosną w latach 2013–2014 na poletkach doświadczalnych wysiano gorczycę białą, słonecznik oraz lucernę siewną w ilości i terminie zalecanym do ich uprawy. W doświadczeniu nie stosowano chemicznej ochrony roślin przed chwastami, a występujące chwasty niszczono mechanicznie poprzez bronowanie. W latach 2014–2015 na poszczególnych poletkach zasiano buraki cukrowe o różnym typie ulistnienia – odmiany Danuśka i Telimena. Na poletkach z burakiem cukrowym określono liczebność oraz świeżą masę poszczególnych gatunków chwastów. Rośliny uprawiane w przedplonie miały wpływ na liczebność i skład gatunkowy chwastów. Jedynie uprawa gorczycy białej przyczyniła się do istotnego obniżenia liczebności oraz świeżej masy chwastów. Redukcja zachwaszczenia pozytywnie wpłynęła na wzrost i rozwój buraka cukrowego. Występujące zachwaszczenie w większym stopniu oddziaływało na wzrost i rozwój odmiany odznaczającej się mniejszym pokrojem liści (Danuśka) niż odmiany standardowej (Telimena).


Słowa kluczowe
sugar beet; weed infestation; mustard oil; sunflower; alfalfa; burak cukrowy; zachwaszczenie; gorczyca polna; słonecznik; lucerna siewna
Referencje

Banaszak H., Praczyk T., Adamczewski K. 1997. Integrated weed control by mustard mulch and small rate of herbicides in sugar beets. 10th Symposium European Weed Research Society, Poznań, Poland, 22–26 June 1997, Proceedings, p. 100; 196 pp.

 

Bochenek A. 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. Postępy Nauk Rolniczych 2: 19–29.

 

Buczek J., Bombrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Tobiasz-Salach R. 2009. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów. Fragmenta Agronomica 26 (3): 7–14.

 

Buczek J., Jarecki W., Bombrecka-Jamro D. 2012. Analiza zachwaszczenia i plonowania zbóż jarych uprawianych w mieszance po przedplonach zbożowych. [The yield and weed infestation of spring cereals cultivated in the mixture after cereals forecrops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 57–61. DOI: 10.14199/ppp-2012-011.

 

Buhler D.D., Kohler K.A., Thompson R.L. 2001. Weed seed bank dynamics during a five-year crop rotation. Weed Technology 15: 170–176.

 

Gawęda D., Haliniarz M. 2013. Plonowanie i zachwaszczenie owsa siewnego (Avena sativa L.) uprawianego w monokulturze w zależności od sposobu odchwaszczania i międzyplonu. [Yielding and weed infestation of oats (Avena sativa L.) grown in monoculture depending on weed control method and stubble cath crop]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 297–302. DOI: 10.14199/2013-087.

 

Gawęda D., Wesołowski M., Kwiatkowski C.A. 2014. Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobotanica 67 (1): 77–84.

 

Heidari G., Nasab A.D.M., Javanshir A., Khoie F.R., Moghaddam M. 2007. Influence of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) emergence time and density on field and quality of two sugar beet cultivars. Journal Food Agriculture 5 (3/4): 261–266.

 

Jędruszczak M., Budzyńska B., Gocół M. 2007. Zasobność glebowego banku nasion chwastów w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. [Weed diaspor soil bank in dependence on methods of weed control]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin LXII (2), Sectio E: 217–225.

 

Kwiatkowski C. 2004. Wpływ międzyplonu na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. [The effect of intercrops on yields and weed infestation of spring barley cultivated in monoculture]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin LIX (2), Sectio E: 809–815.

 

Kwiatkowski C. 2009. Struktura zachwaszczenia i produkcyjność biomasy pszenicy ozimej oraz chwastów w zależności od systemu następstwa roślin i sposobu pielęgnacji. [Weed infestation structure and biomass productivity of winter wheat and weeds depending on crop sequence system and protection metod]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin LXIV (3), Sectio E: 69–78.

 

Majchrzak L., Piechota T. 2013. Zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego po różnych przedplonach. [Weed infestation of spring barley grown after different previous crop]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 276–281. DOI: 10.14199/2013-084.

 

Majchrzak L., Piechota T. 2014. Wpływ technologii uprawy na zachwaszczenie pszenicy jarej. Fragmenta Agronomica 31 (3): 94–101.

 

Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B. 2015. Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 32 (3): 54–63.

 

Miziniak W. 2009. Wpływ rodzaju mulczu i długości płodozmianu na stan zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego uprawianego w dwu- i czteroletniej rotacji. [Effect of mulch type and two- and four-year crop rotation on changes in weeds population in sugar beet crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 2052–2057.

 

Miziniak W. 2010. Wpływ rodzaju mulczu na stan zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego uprawianego w trzyletniej rotacji. [Effect of mulch type and three-year crop rotation on changes in weeds population in sugar beet crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1547–1550.

 

Parylak D., Pytlarz E. 2016. Zachwaszczenie monokultury pszenicy ozimej po zastosowaniu międzyplonu ścierniskowego i biostymulatora Nano-Gro. [Weed infestation on winter wheat continous cropping after implementation of cath crop and biostimulant Nano-Gro]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 56 (3): 343–347. DOI: 10.14199/ppp-2016-055.

 

Piekarczyk M. 2007. Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego dla pszenicy ozimej w zależności od sposobu odchwaszczania łanu. Acta Scientiarium Polonorum, Agricultura 6 (3): 59–67.

 

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Scientiarium Polonorum, Agricultura 3 (2): 235–245.

 

Woźniak A. 2003. Zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego uprawianego po różnych przedplonach. Acta Agrophysica 1 (4): 803–811.

 

Woźniak A. 2007. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. Acta Agrophysica 10 (2): 493–505.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 183-189
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-08-11 09:35:55
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy