Progress in Plant Protection

Occurrence of fungal diseases caused by fungi on faba bean
(Vicia faba L. var. minor Harz.) plants in different regions of Poland
Występowanie chorób powodowanych przez grzyby na roślinach bobiku
(Vicia faba L. var. minor Harz.) w różnych rejonach Polski 

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Anna Podleśna, e-mail: ap@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Michał Nędzi, e-mail: michalnedzi@wp.pl

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie n/Wisłą, 26-704 Przyłęk, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to evaluate the degree of faba bean (Vicia faba L. var. minor Harz.) infection by pathogens, in different regions of Poland, in dependence on cultivar and course of weather conditions. The experiments were conducted at the Experimental Stations of Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), located in the following voivodeships: opolskie, pomorskie, śląskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie and dolnośląskie. The research included 9 cultivars of faba bean from the Polish National List of Agricultural Plant Varieties. Differentiated occurrence of faba bean diseases was recorded in the particular regions of Poland. Ascochyta blight (Ascochyta fabae Speg.) and chocolate spot (Botrytis fabae Sardina) occurred at the greatest severity, while faba bean rust [Uromyces fabae (Pers). J. Schröt.] infection was observed at considerably lower degree. Not too much difference in resistance of faba bean cultivars to diseases was revealed in the study. There was a correlation between diseases development and course of weather condition as well as between plant infection by pathogens and faba bean yielding.


Celem badań była ocena stopnia porażenia roślin bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.) przez patogeny, w różnych rejonach Polski, w zależności od uprawianej odmiany oraz przebiegu warunków pogodowych. Doświadczenia prowadzono w Stacjach Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zlokalizowanych w następujących województwach: opolskie, pomorskie, śląskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i dolnośląskie. W badaniach uwzględniono 9 odmian bobiku wpisanych na Listę Odmian Roślin Rolniczych. Stwierdzono zróżnicowane występowanie chorób na roślinach bobiku w poszczególnych rejonach Polski. W największym nasileniu występowały askochytoza (Ascochyta fabae Speg.) i czekoladowa plamistość bobiku (Botrytis fabae Sardina), natomiast w znacznie mniejszym – rdza bobiku [Uromyces fabae (Pers). J. Schröt.]. Wykazano niezbyt duże różnice w odporności odmian bobiku na choroby. Stwierdzono zależności między rozwojem chorób a prze-biegiem warunków pogodowych oraz między porażeniem roślin przez patogeny a plonowaniem bobiku.


Słowa kluczowe
faba bean; cultivar; pathogen; region of Poland; yield; bobik; odmiana; patogen; region Polski; plon
Referencje

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309/71 z dnia 24.11.2009): 71–86.

 

Filoda G., Horoszkiewicz J., Jańczak C. 2001. Występowanie i szkodliwość antraknozy na łubinie żółtym w różnych warunkach pogodowych 1999 i 2000 roku. [Occurence and pathogenity of yellow lupin anthracnose in different weather conditions in 1999 and 2000]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 41 (1): 278–285.

 

Jarecki W., Bobrecka-Jamro D. 2014. Wpływ dawki startowej azotu oraz dokarmiania dolistnego na wskaźnik LAI oraz porażenie przez patogeny grzybowe dwóch morfotypów bobiku. [Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes of field bean]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 54 (4): 430–436. DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-073.

 

Jerzak M.A. 2014. Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce. Roczniki Naukowe XVI (3): 104–109.

 

Kopiński J., Matyka M. 2012. Regionalne zróżnicowanie produkcji i opłacalności upraw roślin strączkowych pastewnych na nasiona w Polsce. Polish Journal of Agronomy 10: 9–15.

 

Kulig B., Ropek D., Dłużniewska J. 2006. Efektywność ekonomiczna i produkcyjna zabiegów ochrony roślin w uprawie zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku. Pamiętnik Puławski 142: 251–261.

 

Kurowski T.P., Hruszka M., Bogucka B. 2006. Zdrowotność bobiku w zależności od jego udziału w płodozmianie i stosowania wsiewki gorczycy sarepskiej. [Sanitary state of field bean as depended upon its proportion in crop rotation and the use of chinese mustard as a companion crop]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 24–30.

 

Metodyka integrowanej ochrony i produkcji bobiku. 2016. Praca zbiorowa pod redakcją P. Strażyńskiego i M. Mrówczyńskiego. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań: 47–64.

 

Osiecka A. 2015. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Bobik. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka: 107–111.

 

Osiecka A. 2016. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Bobik. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka: 115–120.

 

Podleśny J. 2009. Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku. Acta Agrophysica 14 (2) [171]: 413–425.

 

Podleśny J., Podleśna A. 2010. The estimation of water demands of a determinate and traditional cultivars of faba bean (Vicia faba L.). Polish Journal of Agronomy 2: 44–49.

 

Podleśny J., Podleśna A. 2013. Effect of high temperature in the flowering period on growth, development and yielding of faba bean (Vicia faba L. spp. minor). [Wpływ wysokiej temperatury w okresie kwitnienia na wzrost, rozwój i plonowanie bobiku (Vicia faba L. spp. minor)]. Ecological Chemistry and Engineering A. 20 (1): 71–76. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(01)008.

 

Szukała J. 2012. Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy. Materiały Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 45: 8–10.

 

Żuk-Gołaszewska K., Fordoński G. 1997. Produktywność i zdrowotność bobiku w zależności od jakości materiału siewnego i terminu stosowania fungicydów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 439: 55–61.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 190-195
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-08-21 14:07:08
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-029
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy